Sfragistyka państwowa i samorządowa II RP


MAREK ADAMCZEWSKI


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Dziedzictwo zaborów (1815-1915), okupacji niemiecko-austriackiej (1915-1918) i walk o granice II Rzeczypospolitej (1918-1922)

Sfragistyka i heraldyka powstania listopadowego (1830-1831)

Sfragistyczno-heraldyczne konsekwencje patriotycznego wzmożenia Polaków na przełomie XIX i XX w. oraz wpływ Wielkiej Wojny (1914-1918) na polską sfragistykę i heraldykę urzędową

Sfragistyczno-heraldyczne konsekwencje politycznej aktywności Polaków w zaborze austriackim. Pieczęcie Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich

Sfragistyczno-heraldyczne konsekwencje okupacji Królestwa Polskiego (Kongresowego) przez siły zbrojne cesarstwa Hohenzollernów i monarchii Habsburgów (1914/1915-1918)

General-Gubernatorstwo Lubelskie

General-Gubernatorstwo Warszawskie

Sfragistyczno-heraldyczne decyzje Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Orzeł królewsko-polski z lutego 1917 roku

Orzeł Biały Stanisława Thugutta (koniec 1918-początek 1919 r.)

Sfragistyka i heraldyka powstania wielkopolskiego. Recepcja ustawy z 1 VIII 1919 r. o godłach państwowych na obszarze byłego zaboru pruskiego

Sfragistyka i heraldyka Górnego Śląska (1919-1922)

Regulacje obce wykorzystane podczas prac nad polskim prawem sfragistyczno-heraldycznym

Rozdział 2. Prawo sfragistyczno-heraldyczne II Rzeczypospolitej. Regulacje i periodyzacja

Rozdział 3. System sfragistyczny międzywojnia. Pieczęcie władz i urzędów państwowych oraz pieczęcie władz i urzędów samorządowych. Produkcja urzędowych pieczęci. Mennica Państwowa

Odmiany urzędowych pieczęci. Ustawa o godłach i barwach Rzeczypospolitej z 1 VIII 1919 r. i projekty jej nowelizacji

Odmiany urzędowych pieczęci. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 XII 1927 r. i z 20 VI 1928 r. oraz jednolity tekst rozporządzenia z 13 XII 1927 r. z 12 X 1938 r.

Produkcja urzędowych pieczęci. Mennica Państwowa.

Rozdział 4. Legendy pieczęci. Epigrafika napisów napieczętnych

Napisy na pieczęciach według ustawy z VIII 1919 r.

Napisy na pieczęciach według rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 XII 1927 r. i z 20 VI 1928 r.

Rozdział 5. Wyobrażenia pieczęci władz i urzędów państwowych oraz władz i urzędów samorządowych

Wyobrażenia pieczęci i władz urzędów państwowych. Ustawa z 1 VIII 1919 r.

Prawo do posługiwania się polskim orłem państwowym. Pieczęcie władz i urzędów samorządowych. Ustawa z 1 VIII 1919 r. i dyskusja nad jej nowelizacją

Wyobrażenia pieczęci władz i urzędów państwowych oraz pieczęci władz i urzędów samorządowych. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 XII 1927 r.

Wyobrażenia pieczęci władz i urzędów samorządowych. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 XI 1930 r.

Rozdział 6. Materiał do odciskania pieczęci

Rozdział 7. Ograniczenia w zakresie stosowania znaków państwowych i samorządowych. Kary za posługiwanie się chronionymi znakami bez uprawnienia lub w sposób niewłaściwy

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks osób

error: Content is protected !!