Podstawowe pojęcia sfragistyczne


    Jednym z celów Sigillarium.pl jest szeroka popularyzacja wiedzy o pieczęciach traktowanych zarówno jako odciski, jak i tłoki pieczętne (matryce). Wiedza ta, a szczególnie właściwe rozumienie spotykanych w literaturze przedmiotu pojęć, jest nie tylko ważna z punktu widzenia warsztatu naukowego, ale także z punktu widzenia kolekcjonerskiego, ponieważ służy do precyzyjnego opisania posiadanego obiektu, w tym jego ikonografii, legendy, rozmiarów itd.

    Dlatego portal Sigillarium.pl przywiązuje dużą wagę do upowszechnienia podstawowych pojęć  sfragistycznych. Głównym źródłem wiedzy w tym zakresie jest Międzynarodowy Słownik Sfragistyczny (Vocabularium Internationale Sigillographicum, Eds. Karel Müller – Ladislav Vrtel). Pierwsza jego wersja ukazała się w 1990 r. i zawierała definicje jedynie w języku francuskim. Kolejna została wydana w 2016 r. i stanowiła efekt międzynarodowej współpracy naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Powstała imponująca praca (618 stron), w której znajdują się definicje sfragistycznych terminów w czterech językach, tj. słowackim, czeskim, polskim i węgierskim oraz ich językowe odpowiedniki w czternastu innych językach, w tym w niektórych definicjach także po łacinie. Portal zwrócił się do wydawców słownika o zgodę na zacytowanie wybranych haseł (oczekujemy na odpowiedź).

    Niezależnie od zawartości Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego, warto zapoznać się także z definicjami opracowanymi  przez Zespół Naukowy do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie Archiwów Państwowych. Słownik terminologii dla opisu archiwalnego materiałów sfragistycznych znajduje się pod tym linkiem: http://adacta.archiwa.net/file/slo_sfra_ost.pdf

    Rekomendujemy zapoznanie się z tymi definicjami, ponieważ porządkują one podstawową wiedzę w obszarze sfragistyki i wspierają warsztat związany z odpowiednim dokumentowaniem gromadzonych kolekcji pieczęci.

error: Content is protected !!