Literatura


    Zaprezentowana literatura obejmuje (według stanu na 17 lipca 2022 r.) 872 publikacje w języku polskim. Lista ta podlega stałej rozbudowie. Planowane jest także wzbogacenie tego zestawienia o pozycje obcojęzyczne. Podobnie jak w przypadku innych obszarów portalu, liczymy na udział wszystkich zainteresowanych Czytelników w kształtowaniu i aktualizacji tej listy. W dobie szybko rozwijającego się internetu oraz relatywnie łatwego zdalnego dostępu do zasobów katalogowych bibliotek w kraju i za granicą, gromadzenie wiedzy staje się obecnie dużo łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu, co przy udziale odpowiedniej grupy zaangażowanych osób może być realizowane bardzo sprawnie, a wynik będzie łatwo dostępny w jednym miejscu dla szerokiego grona odbiorców.

    Korzyści z takiego zestawienia, będącego wynikiem pracy grupowej, są bezsporne. Dotyczą zarówno tych osób co publikują swój dorobek naukowy, a portal oferuje wygodną formę dystrybucji informacji o najnowszych osiągnięciach badawczych, jak i tych co tylko korzystają z tych publikacji, ponieważ mają na bieżąco, w jednym miejscu, „pod ręką” wszystkie nowości. Pojawiające się na liście publikacji nowości wydawnicze dodatkowo planujemy wyróżniać przez okres 6 miesięcy od ich otrzymania (prowadzona jest w tym celu m.in. oddzielna sublista ze swoim odnośnikiem na stronie głównej portalu).

Serdecznie dziękujemy tym osobom, które już zaangażowały się w opisane prace i nadesłały na adres sigillarium@gmail.com informacje do zestawienia bibliograficznego.


Standardowe wyszukiwanie tekstowe -> wciśnij Ctrl + F oraz wprowadź poszukiwaną frazę.


Adamczewski M.

 1. [współautor] Gmina Parzęczew, projekt herbu, pieczęci i flagi, 1990.
 2. Narodziny heraldyki, czyli jak powstały herby, Mówią wieki, Nr 8, 1991.
 3. Herby i pieczęcie Pabianic w okresie staropolskim, Pabianiciana, T. II, 1993.
 4. Jeszcze o pieczęciach i herbach Zgierza, Ilustrowany Tygodnik Zgierski, IV, Nr 9 (120), 1994 r.
 5. Lipscy herbu Grabie w świetle źródeł epigraficznych w kolegiacie w Choczu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, T. 50, 1994.
 6. Herb i pieczęcie Uniejowa, Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 1995.
 7. Herb i pieczęcie Zgierza,  Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, pod red. R. Rosina, Łódź-Zgierz 1995.
 8. Pieczęcie, herby i inne znaki Wschowy (około 1290-1793), Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Lublin 1995.
 9. Geneza murów obronnych we współczesnym herbie Piotrkowa Trybunalskiego, Rocznik Łódzki, R. XLIII, 1996.
 10. Herb i pieczęcie Brzezin, Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, pod red. K. Badziaka, Łódź-Brzeziny 1997.
 11. Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nr 18, 1998.
 12. Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 1999,
 13. Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego” z 1847 roku w polskiej heraldyce miejskiej, Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), Materiały sesji naukowej Włocławek 5–6 grudnia 1996 r., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999.
 14. Herb i pieczęcie Praszki, Nad górną Prosną, Monografia Praszki, pod red. T. Krzemińskiego, Łódź 1999.
 15. Pieczęcie instytucji sądowych miast Wielkopolski do końca XVIII w., a heraldyka miejska, Acta Universitatis Lodzensis. Folia historica, Nr 64, 1999. (wersja pdf)
 16. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Wyd. DiG, Warszawa 2000.
 17. Dzieje herbu miasta Łodzi, Wędrownik, XLV, Nr 3 (369), 2001.
 18. [współautor] Cztery herby Zduńskiej Woli, Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24–25 października 2001 r., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 19. W sprawie herbu województwa łódzkiego, Heraldyka i okolice, pod red. A. Rachuby [i in.], Warszawa 2002.
 20. Herby i pieczęcie miasta Szadek, Biuletyn Szadkowski, T. 3, 2003. http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodZ.pl/uploads/art/2003/M.Adamczewski.pdf
 21. Herb Łodzi w okresie II wojny światowej, Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939–1945). Materiały sesji naukowej Włocławek 14–15 października 2004 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005.
 22. [współautor] Adam i Ewa w raju, czyli o herbie miejskim Bełchatowa w latach 1737-1997, Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, pod red. D. Roguta, Piotrków Trybunalski 2005.
 23. Godła szlacheckich herbów w heraldyce miejskiej Polski centralnej w latach 1793/1795–1939, Rocznik Łódzki, 2006.
 24. Analiza statystyczna zespołu staropolskich pieczęci miejskich z obszaru Wielkopolski, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego,  Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 25. Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu Szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX wieku, Biuletyn Szadkowski, T. VI, 2006. http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodZ.pl/uploads/art/2006/M.Adamczewski.pdf
 26. Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i Szadkowskiego z roku 1792, Biuletyn Szadkowski T. VII, 2007. http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodZ.pl/uploads/art/2007/M.Adamczewski.pdf
 27. O herbie, pieczęciach, flagach i innych emblematach tudzież atrybutach samorządu województwa łódzkiego, Województwo Łódzkie 1919-2009. Studia i materiały, pod red. K. Badziaka, M. Łapy, Łódź 2009.
 28. Orły i lwy województwa łódzkiego, Ziemia Łódzka, Nr 8 (97), 2009.
 29. Zbiór odlewów gipsowych z pieczęci dawnego Archiwum Kapituły Gnieźnieńskiej. Kolekcja księdza kanonika Leona M. Formanowicza,  Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 30. Herby i pieczęcie w zbiorach Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, T. VII, 2010.
 31. Pieczęcie i herby miasta Głowna, Głowno. Dzieje miasta, pod red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010.
 32. Pieczęcie i herby miejskie Zgierza (XVI w.-1945 r.), Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza, T. VII, 2010.
 33. Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Cz. 1. Pieczęcie władz kościoła do połowy XX wieku, Łódź 2010. http://nph.uni.lodZ.pl/adamczewski/pieczecie_1.pdf
 34. Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Cz. 2. Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010.  http://nph.uni.lodZ.pl/adamczewski/pieczecie_2.pdf
 35. Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Cz. 3. Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Łódź 2010. http://nph.uni.lodZ.pl/adamczewski/pieczecie_3.pdf
 36. Kierunki i etapy heraldyzacji znaku miejskiego w Wielkopolsce,  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 37. Pieczęcie i herby Kutna, Kutno poprzez wieki, T. I Do 1939 roku, pod red. J. Szymczaka, Kutno-Łódź 2011.
 38. Pieczęcie i herby Wielunia, Wieluń. Monografia miasta, T. I Dzieje miasta do 1792 roku, pod red. A. Szymczak, Łódź-Wieluń 2011.
 39. W sprawie nowego herbu Gminy i Miasta Szadek, Biuletyn Szadkowski, T. XII, 2012. http://biuletynszadkowski.geo.uni.lodZ.pl/uploads/art/2012/M.Adamczewski.pdf
 40. Pieczęci miejskie Uniejowa z pierwszej połowy XVI w., Biuletyn Uniejowski, T. I, 2012. http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodZ.pl/uploads/art/2012/M.Adamczewski.pdf
 41. W sprawie upamiętnienia powstania styczniowego 1863-1864 r. we współczesnych herbach samorządów województwa łódzkiego, Rocznik Łódzki, T. LX, 2013. http://roczniklodzki.uni.lodZ.pl/rocznik_60/Rocznik_Lodzki_60.pdf
 42. O gminie i jej sprawach językiem symboli, czyli o informacjach za-szyfrowanych w znakach gmin wiejskich województwa łódzkiego, Zeszyty Wiejskie, T. XX, 2014. http://www.zw.uni.lodZ.pl/tom/zeszyt%20wiejski%2020.pdf
 43. Herb i pieczęcie Sieradza, Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, pod red. Z. Anusika, Łódź-Sieradz 2014.
 44. Uwagi w sprawie systemów sfragistycznych i typologii pieczęci miejskich, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 45. [współautor] Ze studiów nad symbolami cechowymi. Dziewietnastowieczna pieczęć cechu szewców z Szadku, Biuletyn Szadkowski, T. 5, 2015.
 46. W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych. https://apcZ.umk.pl/czasopisma/index.php/SZC/article/view/SZ.2016.11/10791
 47. Orzeł Biały, ale jaki ? Poszukiwania formy polskiego orła państwowego w okresie międzywojennym, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, T.16 (27), 2017.
 48. Orzeł Biały z 1 VIII 1917 roku – idealny wzór polskiego orła państwowego czy „heraldyczne nieszczęście” ? Uwagi na marginesie inicjatywy obywatelskiej w sprawie przywrócenia „tradycyjnego” herbu Rzeczypospolitej, Studia z Historii Społeczno_Politycznej, T.20, 2018.
 49. Herby ziem polskichna pieczęciach gminnych powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego w latach 1915 – 1918/1939, Tractus temporis. Ludzie-Regiony-Fakty. Księga dedykowana dr. hab. prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi, pod red. T. Grabarczyka i A. Kowalskiej-Pietrzak, Łódź-Wieluń 2018.
 50. Orzeł Biały 1927-2017 ver.Orzeł Biały 2.0. Uwagi na marginesie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzidzictwa Narodowego nad zmianą ustawy o godle poaństwowym i nad korektą realizacji plastycznej polskiego orła państwowego, Rocznik Łódzki T.68, 2018.
 51. Sztandar Cechu Malarzy i Lakierników z Klaisza. Projekt z 1936 roku w dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, Polonia Maior Orientalis, T. 5, 2018.
 52. Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wyd. DiG, Warszawa 2019.

Adamczyk B.

Pieczęcie miast małopolskich do XV wieku, Acta Universitatis Vratislaviensis. Historia, T. XXXIII, 1980.

Adamska D.

 1. [współautor] Średniowieczny tłok pieczętny Lutolda von Hacke – znalezisko spod Bierzyna, pow. strzeliński Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, T. 70, Z. 3, 2015.
 2. [współautor] Stempel z tłoka rycerskiej pieczęci – znalezisko z okolic Jawora, Studia Źródłoznawcze, T. 42, 2004.

Antonowicz M.

Dwie pieczęcie Częstochowy. Przyczynek do praktyki sfragistycznej władz miejskich, Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie, Z. 2 Historia, 1989.

Arłamowski K.

Kancelarie zarządów miejskich w zaborze austriackim w latach 1772  -1918, Archeion, T. 38, 1962.

Atlas …

Atlas historyczny miast polskich, T. I-III, Toruń 1997-1999.

Balzer O.

Kancelarie i akta grodzkie w wieku XVIII, Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 9, 1881.

Bielecka J.

Kancelaria grodzka wielkopolska w XV-XVIII wieku, Studia Źródłoznawcze, T. 1, 1957.

Bauman Sz.

 1. Krakowska rodzina Fischhabów i jej firma rytowniczo-pieczętarska w latach 1900/1904–1950, Cracoviensis civitas – singulare totius Poloniae decus, red. M. Chruściak, Z. Piech, M. Stinia, Kraków 2018. https://www.academia.edu/37183930/Krakowska_rodzina_Fischhab%C3%B3w_i_jej_firma_rytowniczopiecz%C4%99tarska_w_latach_1900_1904_1950_Cracow_Fischhab_family_and_their_engraving_and_sealing_company_in_1900_1904_1950_
 2. [współautor] Warszawski zakład pieczętarski Zygmunta Weinkrantza, Żydzi polscy na przestrzeni wieków. Materiały z III Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, red. nauk. S. Gąsiorowski, Kraków 2018. https://www.academia.edu/37289698/Warszawski_zak%C5%82ad_piecz%C4%99tarski_Zygmunta_Weinkrantza_Warsaw_seal_factory_of_Zygmunt_Weinkrantz_
 3. [współautor] Wytwórcy i sprzedawcy pieczęci ogłaszający się w prasie poznańskiej w latach 1815–1939, Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225377/Wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_og%C5%82aszaj%C4%85cy_si%C4%99_w_prasie_pozna%C5%84skiej_w_latach_1815_1939_Makers_and_sellers_of_seals_advertising_their_services_in_the_Pozna%C5%84_press_in_the_years_1815_1939_
 4. Nieznany wyrób pieczętarski Fryderyka Wilhelma Belowa. Komunikat, Przegląd Archiwalno-Historyczny, T. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225459/Nieznany_wyr%C3%B3b_piecz%C4%99tarski_Fryderyka_Wilhelma_Belowa._Komunikat._Unknown_seal_matrix_by_Fryderyk_Wilhelm_Below._Announcement_
 5. Bolesław Kapela (18091–1942) – poznański drukarz i pieczętarz https://www.academia.edu/38034889/Boles%C5%82aw_Kapela_18091_1942_pozna%C5%84ski_drukarz_i_piecz%C4%99tarz_Boleslaw_Kapela_a_Pozna%C5%84_printer_and_seal_engraver_
 6. Krakowscy wytwórcy i sprzedawcy pieczęci w pierwszej połowie XX w. Wprowadzenie do zagadnienia, Krakowski Rocznik Archiwalny, T.25, 2019. https://www.academia.edu/43740532/Krakowscy_wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_w_pierwszej_po%C5%82owie_XX_w_Wprowadzenie_do_zagadnienia_An_introduction_to_Krakow_s_seal_makers_and_dealers_in_the_first_half_of_the_20th_century_

Bardan J.

Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej, Kolbuszowa 1998.

Bednarek D.

 1. Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61:dariusz-bednarek-podziay-ksistwa-wrocawsko-legnickiego-w-wietle-zabytkow-sfragistycznych&catid=24:artykuy&Itemid=8
 2. Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu śląskiej sfragistyki książęcej, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60:d-bednarek-refleksje-i-uwagi-na-marginesie-najnowszych-bada-z-zakresu-lskiej-sfragistyki-ksicej&catid=24:artykuy&Itemid=8

Bobowski K.

Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim: zabytki prawa i kultury z epoki Gryfitów, Glob, Szczecin 1989.

Bokota P.

 1. Historia herbu Włocławka, Włocławek 1992.
 2. Uwagi o pieczęciach i herbie Włocławka w średniowieczu i okresie nowożytnym, Rocznik Muzealny, T. V, Włocławek 1994.
 3. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cechu Rzemiosł różnych we Włocławku, Muzeum im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Rocznik Muzealny, T. V, 1994.
 4. Tłoki pieczętne w zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, Rocznik Muzealny, T. 6, Włocławek 1996.
 5. Herb i pieczęcie Włocławka w okresie zaborów (1793-1918), Rocznik Muzealny, T. 6, Włocławek 1996.
 6. Pieczęcie średniowieczne i nowożytne, informator do wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek 1996.
 7. Skępe – w poszukiwaniu właściwego herbu, Ziemia Dobrzyńska – Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, Z. 4, pod red. M Krajewskiego, 1996.
 8. Herby Brześcia Kujawskiego, Życie kulturalne w Brześciu Kujawskim, gazeta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Brześciu Kujawskim, bezpłatny dodatek do Informatora Rady i Zarządu Miasta i Gminy Brześć Kujawski, Nr 1, 1997.
 9. W sprawie herbu Raciążka, Stanica – Gazeta Gminy Raciążek, Nr 3, 1998.
 10. Zaborcza symbolika państwowa na Kujawach wschodnich w dobie powstania styczniowego, Rocznik Muzealny, T. VII, Włocławek 1998.
 11. Herb i pieczęcie miasta, Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staniszewskiego, T. I, Od początków do 1918 roku, Włocławek 1999.
 12. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie zaborów (1793-1918), Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), materiały sesji naukowej we Włocławku 5-6 grudnia 1996 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999
 13. [współautor] Desygnaty powiatu włocławskiego – herb, flaga, pieczęcie, sztandar, łańcuchy, laska ceremonialna, Włocławek 2000.
 14. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – przeszłość i teraźniejszość, informator do wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek 2000.
 15. Materiały do dziejów miast guberni siedleckiej i ich herbów w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, „Archeion”, T. CI, 2000.
 16. Projekty herbów miast z lat 1846-1847 i ich źródła na przykładzie ośrodków miejskich powiatów lipnowskiego i włocławskiego, Rocznik Muzealny, T. VIII, Włocławek 2000.
 17. Uwagi o średniowiecznych pieczęciach Dobrzynia nad Wisłą, Z dziejów ziemi dobrzyńskiej, Z. V, materiały z sesji popularnonaukowej w Dobrzyniu nad Wisłą 16 listopada 2000 r., Dobrzyń nad Wisłą 2000.
 18. [współautor] Desygnaty Gminy Bytoń – herb, flaga i pieczęcie gminy (pow. Radziejów), 2001.
 19. [współautor] Desygnaty Gminy Radziejów – herb, flaga i pieczęcie gminy (pow. Radziejów), 2001.
 20. Symbole miasta Włocławka. O pieczęciach, barwach, atrybutach władz i hejnale, Włocławek 2001.
 21. Heraldyka samorządowa na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939), materiały sesji naukowej we Włocławku 24-25 października 2001 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 22. Heraldyka radziejowska, Radziejów poprzez stulecia. Materiały sesji naukowej – Radziejów poprzez stulecia. W 750-lecie nadania praw miejskich dla Radziejowa” z 11 maja 2002 r. w Radziejowie, pod red. D. Karczewskiego, Włocławek – Radziejów 2002.
 23. Herb Gminy Lubanie (zarys historyczny i podstawa prawna) – projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Lubanie (pow. włocławski), mps, Włocławek maj-czerwiec 2004.
 24. Heraldyka miast powiatowych rejencji inowrocławskiej w latach 1939-1945, Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945), materiały sesji naukowej we Włocławku 14-15 października 2004 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005.
 25. Pieczęcie i herby Służewa na Kujawach, Ziemia Kujawska, T. 18, 2005.
 26. Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu. Cz. 1: Legenda pieczęci, Zeszyty Naukowe WSHE, T. XXI, Włocławek 2006.
 27. Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w okresie nowożytnym. Cz. 1, Legenda pieczęci, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, T. 22, 2007.
 28. Pieczęcie i herb Nieszawy w czasach staropolskich, Ziemia Kujawska, T. 22, 2009.
 29. Kolekcja sfragistyczna Franciszka Tarczyńskiego w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W.Strzyżewskiego, Wyd. DiG,Warszawa 2009
 30. Pieczęcie miast kujaw brzeskich jako źródło do dziejów i procesu heraldyzacji znaków miejskich, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Bołsunowski K.

 1. Znaki pieczętne na ołowiu (plomby) znajdywane w Bugu, przy mieście Drohiczynie : studyum sfragistyczne, Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne, Nr 4, Kraków 1895.
 2. Znaki symboliczne na ołowiu (plomby): ich znaczenie i klasyfikacja = Les signes symboliques surles plombs: leur emploi et classification, Warszawa 1903.

Brzustowicz G. J.

[współautor] Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna, Materiały Zachodnio-pomorskie, T. 8, Z.1, Archeologia, 2011.

Budka W.

 1. Reprodukowanie pieczęci, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. 15, 1933.
 2. Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI-XVIII, Studia ku czci Stanisława Kutrzeby, T.II, Kraków 1938.

Ciesielska K.

Herb i pieczęcie miasta Torunia. Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1982.

Chmielewski Z.

Kancelaria miejska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945  -1950, cz. 1-2, Szczecin 1982.

Chmielewska M.

 1. Pieczęć kancelaryjna Zygmunta Jagiellończyka jako księcia śląskiego, Śląski Kwartalnik Historyczny, V. 44, Sobótka 1988.
 2. Najstarsza pieczęć miasta Cieszyna, Pamiętnik cieszyński, T. 17, Cieszyn 2002.

Chorążyczewski W.

Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56:dr-waldemar-chorayczewskie-piecz-uszczerbiona-ostatnich-jagiellonow&catid=24:artykuy&Itemid=8

Chmiel A.

 1. Pieczęcie ziemskie i Trybunału Koronnego w Polsce. „Wiadomości Numizmatycz-no-Archeologiczne”. R. III, 1896-1897.
 2. Pieczęć Sądu Komisarycznego Sześciu Miast, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. III, 1897.
 3. Pieczęcie żydowskie: (materyały sfragistyczne), Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne, Nr. 2 i 3, Kraków 1899.
 4. Materyały sfragistyczne: pieczęcie ziemskie, pieczęcie miejskie, Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne, Nr 1 (57), Kraków 1904. https://polona.pl/item/materyaly-sfragistyczne-pieczecie-ziemskie-pieczecie-miejskie,Njc4NTg1MjQ/0/#info:metadata
 5. Materyały sfragistyczne: pieczęcie żydowski, Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne, Nr 3 (59), Kraków 1904 r. https://polona.pl/item/materyaly-sfragistyczne-pieczecie-zydowskie,Njc4NTg0MzQ/2/#info:metadata
 6. Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1905.
 7. Materiały sfragistyczne, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. V, 1903-1905.
 8. Pieczęć wójtowska z drugiej połowy XIII wieku, Kalendarz Krakowski, Nr 9, Kraków 1907.
 9. Pieczęcie Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Rocznik Krakowski, T. XI, 1909.
 10. Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, Wydział Historyczno-Filozoficzny, T. LX, Kraków 1917 (Chmiel A., Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opr. Z. Piech, Kraków 1996 – reprint)
 11. Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od połowy XIV aż do XX w, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/116115?id=116115
 12. Pieczęcie ziemskie i trybunału koronnego w Polsce, https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=87841
 13. Pieczęcie Bochni, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. XIX, 1937.

Chmielecki C.

 1. Tłok pieczętny toruńskiej Gminy Żydowskiej z połowy XIX wieku, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 3, 2006.
 2. Tłok pieczętny Szkoły Rzemiosł w Aleksandrowie Kujawskim, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 2, 2010.
 3. Tłok pieczęci stacji kolejowej Toruń-Miasto, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 4, 2010.

Chmielewska M.

 1. Średniowieczna kultura fizyczna i jej ślady w zabytkach sfragistycznych : pieczęcie konne oraz pieczęcie piesze ze sceną walki używane przez Piastów i Gryfitów, Kwartalnik Naukowy Nr 1/2,  AWF, Wrocław 1995.
 2. Pieczęć czudu w Wąsoszy w świetle dokumentu z 13 II 1604 r, Śląski Kwartalnik Historyczny Nr 1/2, Sobótka 1997.
 3. Najstarsza pieczęć miejska Cieszyna, Pamiętnik Cieszyński. T. 17, Cieszyn 2002.
 4. Pieczęcie Agnieszki, księżnej świdnickiej, Wieki Stare i Nowe. T. 4, 2005.

Dacka I. M.

Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod red. K. Skupieńskiego i ks. A. Weissa, Wyd. DiG, Warszawa 2004.

Dalecki M.

Z dziejów ustroju i kancelarii sądów w środkowej Galicji w latach 1855-1918, Rocznik Historyczno-Archiwalny, T. 9, 1995.

Deptuła Cz.

W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej. (Znaki – mit  – historia), Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, T. 137- 138, nr 1, 1992.

Derwojed J.

Below Fryderyk Wilhelm, Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających: malarze, rzeźbiarze, graficy,  red. J. Maurin-Białostocka, M. Biernacka i in., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdański, T. 1, 1971.

Dębski A.

[współautor] Średniowieczny tłok pieczętny odkryty na stanowisku Poznań – Ostrów Tumski 9/10, Poznań we wczesnym średniowieczu, red. H. Kóčka-Krenz, T. 1,  Poznań 2005.

Dobrosielska A.

Pieczęcie i herb miasta Sępopola, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Nr 2, 2012.

Dobrowolski S.

Pieczęcie powiatu ropczyckiego, Archiwista Polski, Nr 1, 2004.

Dorcz K.

 1. Projekt herbu Izbicy Kujawskiej, wg koncepcji S. K. Kuczyńskiego, 1994.
 2. Izbica Kujawska :herb miasta, Końskie, Art Graf, Izbica Kujawska – Zarząd Miasta i Gminy, 1994.
 3. Pieczęcie, Awers, Nr 1, Włocławek 1996.
 4. Projekty pieczęci Zarządu i Prezydenta miasta Włocławka, 1997.
 5. Herby i pieczęcie miasta Końskie, Końskie. Zarys dziejów, pod red. M. Wikiery, Końskie 1998.
 6. Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Topólka / pow. radziejowski, 1999.
 7. Projekty herbu, flagi i pieczęci Powiatu Koneckiego – współautor dokumentacji historycznej M. Wikiera, 1999.
 8. Herb miasta Końskie w okresie zaborów (1795-1918), Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), materiały sesji naukowej we Włocławku 5-6 grudnia 1996 r., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999.
 9. Znaki Orła, Przegląd Konecki, Nr 4, 1999.
 10. Herb województwa sandomierskiego, Przegląd Konecki, Nr 6, 1999.
 11. Och, ty herbie Końskich, Przegląd Konecki, Nr 8, 1999.
 12. O pieczęciach i grawerach w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Słowo Żydowskie, Nr 22, 1999.
 13. Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Fałków / pow. konecki, 2000.
 14. Krótka historia pieczęci gmin, Przegląd Konecki,  Nr 13, 2000.
 15. Pieczęcie Fałkowa, Przegląd Konecki, Nr 28 , 2000.
 16. Klejnoty Fałkowa, Przegląd Konecki, Nr 49, 2000.
 17. [współautor] Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Radziejów / pow. radziejowski, 2001.
 18. [współautor] Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Bytoń / pow. radziejowski, 2001.
 19. Projekty pieczęci Rady i Zarządu Gminy i Miasta Izbica Kujawska / pow. włocławski, 2001.
 20. Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Włocławek – dokumentacja historyczna T. Wąsik, 2001 – 2003.
 21. Herb guberni radomskiej w heraldyce i sfragistyce powiatu koneckiego w latach 1918-1939 (na przykładzie wybranych ośrodków), Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej, materiały sesji naukowej we Włocławku 24-25 października 2001 r., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 22. Jastrząb w herbach szlacheckich, Eko-Wieści, Nr 4, Włocławek 2002.
 23. Pieczęcie miejskie i gminne oraz wykonawcy pieczęci w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1830 r.), Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, T. 6, 2003.
 24. Uwagi o herbach i dawnych pieczęciach miejskich Izbicy Kujawskiej, Ziemia Kujawska. T. 16, 2003.
 25. Sfragistyka urzędowa na terenie powiatu koneckiego w latach 1939-1945, Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945), materiały sesji naukowej we Włocławku 14-15 października 2004 r., pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005;
 26. Heraldyka samorządowa powiatu koneckiego w latach 1944-2005 – materiał przekazany na sesję naukową Heraldyka polska okresu PRL i III Rzeczypospolitej (1944-2005) we Włocławku w 2007 r. (maszynopis)
 27. Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Bądkowo / pow. aleksandrowski dokumentacja historyczna J. Nowakowski, 2007 – 2009.
 28. Projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Choceń / pow. włocławski – dokumentacja historyczna T. Wąsik, 2008 – 20011.
 29. Jaka nazwa taki herb — Końskie, https://www.konskie.org.pl/2010/10/jaka-nazwa-taki-herb-konskie.html#more, 2010 (1998).
 30. Herb i flaga Powiatu Koneckiego, https://www.konskie.org.pl/2011/11/herb-i-flaga-powiatu-koneckiego.html#more, 2011.
 31. Herb i flaga Gminy Ruda Maleniecka, https://www.konskie.org.pl/2011/10/herb-i-flaga-gminy-ruda-maleniecka.html#more, 2011.
 32. Herb i flaga Gminy Fałków, https://www.konskie.org.pl/2011/08/herb-i-flaga-gminy-fakow.html#more, 2011.
 33. Heraldyka powiatu koneckiego w latach 1945-2005, https://www.konskie.org.pl/2011/05/heraldyka-powiatu-koneckiego-w-latach.html#more, 2011.
 34. Pieczętarze warszawscy w latach 1824-1826, Kurier Warszawski, Nr 4, 2012.
 35. Pieczęcie i herby miasta Gowarczów, https://www.konskie.org.pl/2012/04/pieczecie-i-herby-miasta-gowarczow.html#more, 2012.
 36. Herb miasta Końskie — relikt PRL, https://www.konskie.org.pl/2013/01/herb-miasta-konskie-relikt-prl.html, 2013.
 37. Projekty herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Słupia (Konecka) / pow. konecki, 2016.
 38. Herb i flaga Gminy Słupia (Konecka), https://www.konskie.org.pl/2016/10/herb-i-flaga-gminy-supia-konecka.html#more, 2016.
 39. Projekty herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Gowarczów / pow. konecki, 2017.
 40. Herb Gminy Gowarczów, https://www.konskie.org.pl/2017/11/herb-gminy-gowarczow.html#more, 2017.
 41. Projekty herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Smyków / pow. konecki,2018.
 42. Herb Gminy Smyków, https://www.konskie.org.pl/2019/01/herb-gminy-smykow.html#more, 2019.
 43. Projekty sztandaru i łańcuchów władz Gminy Włocławek, 2019.
 44. Projekty flagi, sztandaru i łańcuchów władz Brześcia Kujawskiego / pow. włocławski — w realizacji, 2019.

Drelicharz W.

Królewska pieczęć Przemysława II i jej histograficzne inspiracje, Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.

Dreścik J. J.

 1. Pieczęcie powstańcze 1863-1864 w Zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Studia Historyczne,Vol.38, 1994.
 2. Typariusze pieczęci Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, Żeby wiedzieć. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków 2008.

Dudziński P.

 Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997

Dymmel P.

System sfragistyczny średniowiecznego Lublina. Próba rekonstrukcji, Pieczęcie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Fabiański W.

 1. Pieczęcie w zasobie archiwum wrocławskiego, Archeion, Vol. 83, 1986.
 2. Zarys historyczny tworzenia się i kształtowania zbioru sfragistycznego zakładu narodowego im. ossolińskich jego stan obecny, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 3. Próba klasyfikacji i nazewnictwa pieczęci używanych w kancelariach urzędów oraz instytucji polskich w XX w., Dawne pieczęcie – Typologia – metody badań – interpretacje, pod. red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Falęcki T.

Tablice do nauki czytania pisma neogotyckiego dla początkujących, Kraków 2000.

Follprecht K.

Pieczęcie mieszczan krakowskich, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.

Fornarowicz L.

Przyczynek do działalności rytowniczej Fryderyka Wilhelma Belowa, Kronika Miasta Poznania, R. 14, 1936, https://polona.pl/item/przyczynek-do-dzialalnosci-rytowniczej-fryderyka-wilhelma-belowa,Njc4NTk1ODQ/

Forysiak-Wójciński R.

 1. Tłok królewskiej pieczęci Jana Olbrachta w Ossolineum, Archiwista Polski, R. 14, Nr 3, 2009. http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=142:robert-forysiak-wojcicki-tok-krolewskiej-pieczci-jana-olbrachta-w-ossolineum&catid=24:artykuy&Itemid=8
 2. [recenzja] Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Władysław Fabijański, Wrocław 2009, Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 2009.
 3. Sfragistyka miejska w Ossolineum — materiały i zbiory po profesorze marianie Gumowskim, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 4. [współautor] Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, Archiwista Polski R. 15, Nr 3, 2010.
 5. Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego w zbiorach Ossolineum, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. T. 12, 2013.
 6. Dwie nieznane pieczęcie królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego, Archiwista Polski. R. 20, Nr 1, 2015.
 7. O błędach których nie było: nieporozumienia w sprawie legend polskich pieczęci majestatycznych: wybrane przykłady, Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje, Instytut Historii UAM, 2016.
 8. Funkcjonowanie formuły „Sigillum Maiestatis Nostrae” w dokumentach królów polskich od XIV do XVI wieku, Inskrypcje na pieczęciach: treści, formy, funkcje, Instytut Historii UAM, 2016.

Friedberg  M.

 1. Herb miasta Krakowa, Rocznik Krakowski, T. XXVIII, 1937.
 2. Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1335-1802, Archeion, T. XXXVI, 1962.

Giersz J.

 1. Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki, Nr 2, 2015.
 2. Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 4, 2018.
 3. Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych XIX i XX wieku, Odkrywca Nr 5, 2019.
 4. Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917  –  1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1, 2020.
 5. Bogate życie Galicji na pieczęciach krakowskich rytowników, Odkrywca, Nr 8, 2020.

Gigilewicz E.

 1. Herby biskupów warmińskich. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001
 2. Herby biskupów polskich w okresie PRL (w świetle ankiety Instytutu Historii KUL, przeprowadzonej wśród episkopatu polskiego w 1989 r.), Polska heraldyka kościelna. Stan iperspektywy badań, pod red. K. Skupieńskiego, A. Weissa, Warszawa 2004.

Główka J.

 1. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. XVI, Kraków 1992.
  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1988-t16/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1988-t16-s241-252/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1988-t16-s241-252.pdf
 2. Herb miasta Kielc. Geneza i historia, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. XVIII, 1995.

Gojniczek W.

Pieczęcie wsi beskidzkich: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, (w:) Beskidzka Trójwieś, 200 lat parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej, Istebna 1994.

Górak A.

 1. [redakcja] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, Lublin 2008.
 2. Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008.

Górski K.

Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI – XX w., Warszawa 1978.

Górski Z.

Organizacja kancelarii miejskiej Starej Warszawy i system pracy pisarzy miejskich, Archeion, T. 76, 1983.

Górzyński S.

 1. Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918.Warszawa 1997.
 2. Nowe źródło do heraldyki miejskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Komunikat, Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24-25 października 2001 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 3. [współautor] Unia lubelska 1569: pieczęcie i herby, Wyd. DiG, Warszawa 2019.
 4. Pieczęcie uwierzytelniające zawarcie unii lubelskiej i ich właściciele, Unia lubelska 1569: pieczęcie i herby, Wyd. DiG, Warszawa 2019.

Grabowski J.

Zbiory sfragistyczne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.

Grot Z.

F. W. Below: wybitny medalier wielkopolski i patriota, Złotnik i Zegarmistrz, Nr 8, 1936.

Grulkowski M.

Kilka uwag o pieczęciach z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka, Studia Źródłoznawcze, T. 51, 2013.

Grzesik R.

Niewypowiedziany głos w dyskusji nad ołowianymi bullami polskimi, Slavia Antiqua: rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. T. 48, 2007.

Gumowski M.

 1. Pieczęcie krakowskie, Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 2, 1909.
 2. Pieczęcie królów polskich, Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 1, Nr 2, Nr 3 Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, 1909.
 3. [recenzja] Chmiel A., Pieczęcie m. Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Rocznik Krakowski, T. 9, 1907.
 4. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 3,  Nr 4, Nr 11, Nr 12, 1910.
 5. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne,  Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, 1911.
 6. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 9, Nr.10, Nr 11, Nr 12, 1912.
 7. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 13, 1913.
 8. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 3, Nr 4, Nr 8, 1914.
 9. Pieczęcie królów polskich (c.d.), Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 7, Nr 8, 1916.
 10. Pieczęcie królów polskich, Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne, Nr 6, Nr 7, Nr 9–10, Nr 11, 1918.
 11. Recenzja.: Chmiel A., Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rozpr. AU. Wydz. Hist.–Filoz., T. 60, Kraków, 1917 oraz Kwartalnik Historyczny, R. 32, 1918.
 12. Pieczęcie miast wielkopolskich, Samorząd Miejski, T. 2, Z. 10–12, 1922.
 13. Stan i potrzeby sfragistyki polskiej, Przegląd Historyczny, T. 3, 1922, [druk:] 1923.
 14. Monety, pieczęcie, medale (tablice jednobarwne w tekście) [i podpisy do nich],  Polska, jej dzieje i kultura, T. 1: od czasów najdawniejszych do r. 1572, Warszawa 1927.
 15. Herb i pieczęcie (w:) Gdańsk. Praca zbiorowa, pod red. S. Kutrzeby, Lwów–Warszawa–Kraków 1927.
 16. Monety, pieczęcie, medale XVII i XVIII wieku (tablice jednobarwne w tekście) [i podpisy do nich], Polska, jej dzieje i kultura, T. 2: od roku 1572–1795, Warszawa 1929.
 17. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Ruch Samorządowy, R. 4, 1930.
 18. Herb i pieczęcie miasta Gostynia, Kronika Gostynina, seria III, Nr 4 (1.IX.1931).
 19. Pieczęcie książąt litewskich, AT. Wil, T. 7, Z. 3–4, 1931.
 20. Numizmatyka, sfragistyka, heraldyka, Wiedza o Polsce, T. 1A, historia polityczna Polski od 1572 r., Warszawa 1931.
 21. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Ruch Samorządowy, R. 5, Nr 1–12, 1931.
 22. Początki białego orła Studium heraldyczne, Rocznik Historyczny, T. 7, 1931.
 23. Pieczęcie i herb miasta Krobi, Piasków i Ponieca, Kronika Gostynina, seria IV, Nr 7, 1932.
 24. Stan i potrzeby sfragistyki polskiej. Materjały przygotowane na zjazd historyków polskich, Przegląd Historyczny, T 23, Z. 2, 1932.
 25. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Ruch Samorządowy, R. 6, 1932. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/46458?id=46458&dirids=1
 26. Herb i pieczęcie miasta Torunia, (w:) Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700–lecia miasta, red. K. Tymieniecki, Toruń 1933.
 27. Herb i pieczęcie miasta Bielska, Zjednoczenie Śląskie, CZ. I, 8.IV.1934, CZ. II, 24.IV.1934,
 28. Herby i pieczęcie warszawskie, Miesięcznik  Heraldyczny, R. 14, Nr 4, Nr 5, 1935.
 29. Herby miast litewskich, AT. Wil, T. 10, 1935.
 30. Herby miast województwa warszawskiego, Miesięcznik Heraldyczny, R. 15,  Nr 9, Nr 10, Nr 11, 1936.
 31. Pieczęcie śląskie do końca XIV w., Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r. 1400, red. S. Kutrzeba, T. Silnicki, W. Semkowicz, T 3, Kraków 1936.
 32. Czy wsie mogą mieć herby?, Ilustrowany Kurjer Codzienny, R. XXVIII, Nr 326, 1937.
 33. Herby i pieczęcie wsi wielkopolskich, 1937.  http://oledry.pl/marian-gumowski-herby-i-pieczcie-wsi-wielkopolskich-1937/
 34. Herby miast województwa warszawskiego (c.d.), Miesięcznik  Heraldyczny, R 16, Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7–8, Nr 9, Nr 10, Nr 11,  Nr 12, 1937.
 35. Herby miast województwa warszawskiego, Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, Nr 1, Nr 2, 1938.
 36. Herby i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego: z 438 rycinami, Wyd. Instytutu Śląskiego, Katowice 1939 (Pamiętnik Instytutu Śląskiego, XII).
 37. Pieczęcie i herby miast pomorskich, Roczniki TNT, R. 44, Toruń 1939. https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=25729&dirids=1
 38. Pierwotny i dzisiejszy herb miasta Torunia, Robotnik Pomorski, R. 2, Nr 292, 1946.
 39. Herb miasta Lublina, Zdrój Lubelski, Nr 26, 1947.
 40. Pieczęcie miast polskich XIII i XIV, Sprawozdanie PAU, T. 50, 1949.
 41. Pieczęcie w Archiwum i ich reprodukcja, Archeion, T. 19–20, 1951.
 42. Pieczęcie książąt pomorskich, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, T. 16, Z. 1–4 (145–148), 1950 [druk: 1952].
 43. Pieczęcie i herb Słupska, Zapiski Koszalińskie, T. 3, Z.4, 1959.
 44. Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, 49, Lublin, 1959.
 45. Herb i pieczęcie Nowego Sącza, Rocznik Sądecki, T. 4, 1960.
 46. Herby miast polskich, Wyd. Arkady, Warszawa 1960.
 47. [współautor] Sfragistyka, Wyd. PWN, Warszawa 1960.
 48. Najstarsze pieczęcie miast polskich, Toruń 1960.
 49. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w., Roczniki TNT, R. 62, Z. 2, Toruń 1960.
 50. Koszalin — jego herb i pieczęcie, Z dziejów Koszalina, Wyd. Poznańskie, (Biblioteka Słupska, T. 7), Poznań 1960.
 51. Herby miast polskich, Warszawa 1960.
 52. Herby i pieczęcie Nowego Sącza, Rocznik Sądecki, T. IV, 1960.
 53. Herb i pieczęcie miasta Grudziądza, Rocznik Grudziądza, T. 2, 1961.
 54. Herby i pieczęcie wsi województwa krakowskiego, Małopolskie Stowarzyszenie Historyczne, R. 4, 1961.
 55. Handbuch der polnischen Siegelkunde, Akademische Druck. u. Verlagsanstalt, Graz 1966.
 56. Herbarz patrycjatu toruńskiego, Rocznik TNT, R. 74, Z. 3, 1969.
 57. Pieczęcie i herby niektórych miast pomorskich, Przegląd Zachodniopomorski, T. 15, Z. 3, 1971.
 58. Najstarsze pieczęcie i herby Pyrzyc, Lipian i Wierzbna, Zeszyty Pyrzyckie, R. 5, 1972–1973. [druk] 1974.

Gut.A.

 1. Rozwój herbu Stargardu Szczecińskiego od XIII do końca XVIII w., Przegląd Zachodniopomorski, R. X, Z. 4, 1995.
 2. Heraldyka powiatowa w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym. Zarys problemu, w: Historia lux veritatis. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Z. Chmielewskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, pod red. R. Gazińskiego, A Gut, Szczecin 2002.
 3. Herb powiatu łobeskiego w okresie międzywojennym, Przegląd Zachodniopomorski, R. XVIII, Z. 1, 2003.
 4. Herb powiatu Choszczno w okresie międzywojennym, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Nr 10, 2003.
 5. Podstawy prawne pruskiej heraldyki samorządowej w okresie międzywojennym, Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LV, 2003.
 6. Heraldyka gminna w pruskiej prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Przegląd Zachodniopomorski, R. XVIII, 2004.
 7. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Szczecin 2005.
 8. Wpływ ideologii narodowosocjalistycznej na niemiecką heraldykę samorządową na przykładzie prowincji Pomorze, Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945). Materiały sesji naukowej Włocławek 14-15 października 2004 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005.
 9. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Szczecin 2005.
 10.  Heraldyka zachodniopomorska w historiografii polskiej, (w:) Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., pod red. A. Chlebowskiej, A. Gut, Warszawa 2008.
 11. [Redakcja] Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., pod red. A. Chlebowskiej, A. Gut, Warszawa 2008.
 12. Rozwój i symbolika herbu Maszewa, w: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, pod red. A. Chlebowskiej, Szczecin 2008.
 13. [współautor] Zbiory sfragistyczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.  
 14. Rozwój i symbolika herbu Nowogardu, w: Nowogard i okolice na przestrzeni wieków, pod red. A. Gut, Szczecin 2010.
 15. Gryf – herb Pomorza Zachodniego, Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008), Wybrane problemy, pod red. L. Bąbolewskiego, K. Kozłowskiego, Szczecin 2010.
 16. Herby współczesnych powiatów zachodniopomorskich, Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008). Wybrane problemy, pod red. L. Bąbolewskiego, K. Kozłowskiego, Szczecin 2010.
 17. [współredakcja] Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, pod red. A. Gut, P. Gut, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 18. Symbolika herbów współczesnych zachodniopomorskich gmin wiejskich, (w:) Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, pod red. A. Gut, P. Gut, Wydawnictwo Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 19. Recepcja niemieckiej heraldyki samorządowej we współczesnych herbach powiatów zachodniopomorskich, Przegląd Zachodniopomorski, R. XXVIII, Z. 4, 2013.
 20. Heraldyka i sfragistyka zachodniopomorska w badaniach Mariana Gumowskiego, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nr XII (XXIII), 2013.
 21. Herb Gryfic, Gryfice – dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013.
 22. Gryf w herbach miast, gmin wiejskich i powiatów Pomorza Zachodniego od średniowiecza do współczesności, Pod skrzydłami gryfa, Szczecin 2014.

Gut P.

 1. Pieczęcie Szczecina, Kronika Szczecina, Nr XX, 2001, [druk Szczecin 2002].
 2. Kolekcja tłoków pieczętnych w zbiorze sfragistycznym Archiwum Państwowego w Szczecinie (1580–1950), Szczeciński Informator Archiwalny, Nr 18, 2004.
 3. Pieczęcie Cechu Kołodziejów z Łobza, Łabuź, Nr 58, 2006.
 4. Typariusze pieczęci miejskich i sądowych z herbami miejskimi w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Stargardia, T. IV, 2004, [druk 2006].
 5. Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Archiwista Polski, Nr 1 (45), 2007.
 6. Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=62:pawe-gut-problemy-inw…
 7. Pieczecie urzędowe Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1831–2004. Część 1. Pieczecie do 1945 roku, Szczeciński Informator Archiwalny, Nr 19, 2006 [druk 2007].
 8. Pieczęcie sądów patrymonialnych w Prusach w XVIII-XIX wieku na przykładzie prowincji Pomorze, Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku, i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, pod red. A. Chlebowskiej, A. Gut, Warszawa 2008.
 9. Pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku, ArchneT. Naukowy portal archiwalny, [http://adacta.archiwa.net/file/sceaux/barlinek.pdf].
 10. [współautor] Zbiory sfragistyczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 11. [współautor] Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, Archiwista Polski Nr 3/59, 2010.
 12. [współredakcja], Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, pod red. A. Gut, P. Gut, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 13. Urzędowe pieczęcie obszarów wiejskich we wschodnich prowincjach pruskich w XIX i XX w., (w:) Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, pod red. A. Gut, P. Gut, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 14. Gryf elementem heraldyki państwowej i regionalnej Pomorza Zachodniego od połowy XVII do początku XXI wieku, Pod skrzydłami Gryfa, Szczecin 2014.
 15. System sfragistyki państwowej w Prusach w XIX i XX wieku, w: Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 16. Pieczęć urzędowa pruskiej administracji prowincjonalnej w latach 1808–1945, (w:) Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Gutkowski J.

Oznaki władz wiejskich w zbiorach Archiwum Głównego w Warszawie, „Biuletyn Numizmatyczny”, Nr 1(59), 1971.

Haisig M.

 1. Herb Kierdeja w świetle zabytków sfragistyki średniowiecznej, Miesięcznik Heraldyczny, T. XV, 1936.
 2. Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich, Prace Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jana Kazimierza T. 2, Z. 1, Lwów 1938.
 3. Nieznana pieczęć miasta Sandomierza, Miesięcznik Heraldyczny, T. XVII, 1938.
 4. Sfragistyka i heraldyka miast polskich w świetle dotychczasowych badań, Nauka i Sztuka, T. VI, 1947.
 5. Motywy średniowiecznej architektury w sfragistyce miejskiej, Biblioteka Archeologiczna, Nr 2, Wrocław 1948.
 6. Sfragistyka Kalisza, Poznań 1952.
 7. Studia nad legendą pieczęci miejskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953.
 8. Pieczęć i herb miasta Poznania, Dziesięć wieków Poznania, T. I, Poznań – Warszawa 1956.
 9. [współautor] Sfragistyka, Wyd. PWN, Warszawa 1960.
 10. Nysa w świetle dawnej pieczęci miejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Historia 4, Ser. A. 1960 Nr 2, Wrocław 1961.
 11. Rzemiosła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do połowy XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962.

Hake W.

[współautor] Polskie sygnety herbowe z XV – XX wieku w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, Warszawa 2020

Hlebionek M.

 1. Pieczęcie starostów bydgoskich, Kronika Bydgoska, T. 28, 2006.
 2. W stronę SIGILLUM. Problemy archiwalnego opisu pieczęci, Archiwista Polski, Nr. 4 (44), 2006.  
 3. Pieczęcie królów polskich epoki nowożytnej, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 4. Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych, 2007, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=63:marcinhlebionek-zasad…
 5. Pieczęcie królów pruskich., Archiwista Polski, R. 13, Nr 2, 2008.
 6. Krótki kurs historii pieczęci. CZ. 2, Inne Oblicza Historii, Nr 1 (14), 2008.
 7. Pieczęcie klasztorów bydgoskich w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Kronika Bydgoska, T. 29, 2007.
 8. Dwie zapomniane pieczęcie Bydgoszczy. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, Z 13, 2008.
 9. Zbiory sfragistyczne Kazimierza Stronczyńskiego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 10. Pieczęcie w zbiorach bydgoskich. Archiwum Państwowe, Biblioteka Wojewódzka i Miejska, Muzeum Okręgowe, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Zenona Piecha i Wojciecha Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 11. Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku, Studia Źródłoznawcze, T. 47, 2009.
 12. Pieczęć Bolesława, księcia Polski, Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii, Nr 4, 2009.
 13. Sfragistyka miast obwodu nadnoteckiego (Netzedistrict) w latach 1772-1806, Ziemia Kujawska, T. 22, 2009.
 14. Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772-1806 http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=53:marcin-hlebionek-pieczcie-miast-obwodu-nadnoteckiego-netze-distrikt-w-latach-1772-1806&catid=24:artykuy&Itemid=8
 15. [współautor] Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, Archiwista Polski, R. 15 Nr 3, 2010.
 16. Pieczęcie Piastów kujawskich, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2011.
 17. System heraldyczny na pieczęciach królów polskich (XIV-XVIII wiek): propozycje badawcze, Pieczęcie herbowe : herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 18. Nowożytne pieczęcie królów polskich: projekt formularza badawczego, Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem. Cz. 4, pod red. W.Chorążyczewskiego i W. Krawczuka, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 19. Pieczęć jako obiekt archiwalny: wybrane problemy, Teoria archiwalna: wczoraj, dziś, jutro, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 20. Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=265:piecz-jako-obiekt-archiwalny-wybrane-problemy&catid=24:artykuy&Itemid=8
 21. Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych – http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=63:marcin-hlebionek-zasady-transkrypcji-inskrypcji-napiecztnych&catid=24:artykuy&Itemid=8
 22. O pieczęciach starosty generalnego Wielkopolski Adama Sędziwoja Czarnkowskiego.Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory, Nr 2 (4), 2011.
 23. Dwie nieznane inowrocławskie pieczęcie ziemskie, Archiwista Polski, R. 16 Nr 3, 2011.
 24. Nieznana pieczęć wielka litewska Augusta II, Gerol’d Litherland, No. 18, 2011.
 25. Statut soleckiego cechu płócienników z 1750 r, Rocznik Solecki, R 2011.
 26. Problemy opisu materiałów sfragistycznych w polskich archiwach, Sfragìstičnij Ŝorìčnik., Vip. 1, 2011.
 27. Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012.
 28. Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych: II Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna, Kijów 18-20 listopada 2011 r, Sfragìstičnij Ŝorìčnik., Vip. 2, 2012.
 29. Pieczęć jako system informacyjny: przykład polskich pieczęci królewskich. Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik., Vip. 3, 2012.
 30. Standardy międzynarodowe w archiwalnym opisie materiałów sfragistycznych: przykład francuski i włoski, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 31. Kilka uwag o pieczęciach w XIX wieku, na przykładzie zaboru pruskiego, Nauki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka, pod red. A. Jaworskiej i R. Jopa, Wyd. DiG, Warszawa 2013.
 32. Pieczęcie pierwszych Piastów, czyli o tym, co było, być mogło albo nie istniało w ogóle, Studia nad dawną Polską. T. 3, red. T. Sawicki, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2013.
 33. Ujskie pieczęcie,  Ujście przez wieki: szkice z historii miasta: praca zbiorowa, pod red. E. Wolskiego; aut. M. Rybarczyk et al., Wydawnictwo Media Edmund Wolski, Ujście; Piła 2013.
 34. Pieczęcie polskich królewiczów, Sfragìstičnij Ŝorìčnik., Vip. 4, 2013.
 35. Sigillum regale terrestre: nieznana kujawska pieczęć ziemska z początków XVI w., Ecclesia, regnum, fontes: studia z dziejów średniowiecza, kom. red. S. Gawlas et. al., Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 36. Pieczęcie Gniewkowa do końca XVIII wieku, Pamięć, tradycja, trwanie: szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, pod red. T. Łaszkiewicza, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział, Gniewkowo, Inowrocław, Gmina Gniewkowo 2014.
 37. Jeszcze o pieczęciach Solca Kujawskiego, Rocznik. Solecki, R. 5, 2014.
 38. Systematyka polskich pieczęci królewskich: wybrane zagadnienia, Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 39. Pieczęcie na ziemiach polskich pod zaborem pruskim: zarys problematyki, Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 40. [współautor] Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Poznań 2015.
 41. Piętnastowieczny rycerski tłok pieczętny ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Studia nad dawną Polską. T. 4 , pod red. nauk. T. Sawickiego, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2015.
 42. Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego z roku 1435, Sfragìstičnij Ŝorìčnik Vip. 5, 2015.
 43. Kilka uwag o genezie formuły S.S.P. (sigillum serenissimi principis) w legendach polskich pieczęci królewskich, Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje, pod red. P. Pokory, M. Hlebionka, T. Kałuskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 44. Pieczęcie książąt Zygmunta Kiejstutowicza i Michała Zygmuntowicza przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos: profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša, Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, Vilnius 2016.
 45. [współautor] Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje, pod red. P. Pokory, M. Hlebionka, T. Kałuskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 46. Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego, Toruń miastem pokoju: II pokój toruński, pod red. nauk. P. Olińskiego, W. Rozynkowskiego, Wyd. A. Marszałek: Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2016.
 47. Nieznana pieczęć króla elekta Stanisława I, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria, T. 15, 2016.
 48. Nie tylko inskrypcje: napisy na pieczęciach przy akcie erekcyjnym Związku Pruskiego, Sfragìstičnij Ŝorìčnik., Vip. 6, 2016.
 49. Nieznana pieczęć księcia Kazimierza II przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r. Tytuł równoległy: The unknown seal of Duke Kazimierz II on the Treaty of Brest document of 1435, Dziedzictwo książąt mazowieckich: stan badań i postulaty badawcze: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 października 2016 r. ,pod red. nauk. J. Grabowskiego, R. Mroczeka, P. Mrozowskiego, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017 http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/Dziedzictwo-Piastów2.pdf.
 50. Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego: akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 51. Kształtowanie się polskiej sfragistyki urzędowej na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Przyklad byłych Prus Zachodnich i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Toruń-Kijów 2017.
 52. Pieczęć cechu garncarzy soleckich z 1626 r, Rocznik. Solecki, R. 8-9, 2018.
 53. Miasto na pieczęci: wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus, Zapiski Historyczne T. 84 Z. 1, 2019 http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/130e0127ac80d2704eacabc48fc67a0c_ZH_84-1_04_Hlebionek_N.pdf 

Hryniewicz A.

 1. Kolekcje sfragistyczne Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 2. Europejskie pieczęcie kościelne, katalog zbiorów, Gloria Deo – Rzemiosło sakralne, red. M. Korżel-Kraśna, T. 2, Wrocław 2010.
 3. [2 noty katologowe] Uniwersytet Wrocławski 1811-2011, przewodnik po wystawie, red. U. Bończuk-Dawidziuk, Wrocław 2011.
 4. [2 noty katalogowe] Sztuka Świdnicy na tle dziejów, katalog wystawy, red. D. Karst, Świdnica 2012.
 5. Oblicza dziewiętnastowiecznego kolekcjonerstwa sfragistycznego na przykładzie losów pieczęci z aktu rozejmu łęczyckiego, Roczniki Sztuki Śląskiej,T. XXII, Wrocław 2013.
 6. [6 haseł] Skarby sztuki – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, red. M. Hermansdorfer, M. Korżel-Kraśna, P. Łukaszewicz, Arkady 2013.
 7. [4 noty katologowe] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne, katalog wystawy, red. J. Harasimowicz, Dresden: Sandstein Verlag, cop. 2014.
 8. Odpustowa misja preceptora Avantiusa z Ferrary, Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXIV, Wrocław 2015.
 9. Trzy inwentarze śląskich typariuszy posekularyzacyjnych, Roczniki Sztuki Śląskiej, T. XXV, Wrocław 2016.
 10. [1 nota katologowa] Grzech. Eseje i noty. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku, katalog wystawy, T 2, red. Beata Purc-Stępniak, Gdańsk 2016
 11. Wizja Konstantyna Wielkiego na późnośredniowiecznym typariuszu franciszkanów obserwantów, Roczniki Sztuki Śląskiej,T. 26, 2017.
 12. Wrocławska kolekcja zabytkowych tłoków pieczętnych : historia jej powstania i rozwoju oraz straty wojenne, Roczniki Sztuki Śląskiej,T. 27, Wrocław 2018.

Janowski A.

Średniowieczny tłok pieczętny (typariusz) z Wolina. Przyczynek do statusu społecznego szewców w małym mieście, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 61, Nr 3,  2013.

Jaworska A.

Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003.

Jaworski R.

Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54:rafa-jaworski-wadca-idealny-w-wietle-alegorycznego-opisu-pieczci-majestatowej-wadysawa-jagiey&catid=24:artykuy&Itemid=8

Jelonek – Litewka K

Zbiory sfragistyczne archiwum państwowego w Krakowie (tłoki pieczętne, pieczecie luźne, odlewy), Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009

Jezierski T.

Herb Rzeczpospolitej z 1848 roku, Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27-28 czerwca 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.

Jop R.

Zarys dziejów kancelarii miasta Chełma w XVII – XVIII wieku, Rocznik Chełmski, T. 4, 1998.

Jurek P.

Uwagi o terminologii jednostek podziałów polityczno-administracyjnych w dziejach Polski, Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo. T. 273, Studia historyczno-prawne, 2001.

Jóźwiak S.

Pieczęcie urzędników krzyżackich jako źródła do badań nad funkcjonowaniem administracji terytorialnej w państwie zakonnym w Prusach w XIV i początkach XV wieku, Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspekty-wy badawcze, red J. Trupinda, Muzeum Zamkowe w Malborku, 2002.

Kaganiec M.

 1. Herby i pieczęcie miast górnośląskich: (Bieruń, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Imielin, Lędziny, Łaziska, Mysłowice, Orzesze, Tychy, Wesoła), Leksykon Śląsk, T. 1, Muzeum Śląskie, 1995.
 2. Herby osad chorzowskich, Zeszyty Chorzowskie T. 2, 1997.
 3. Motywy religijne na pieczęciach miejscowości z terenu obecnej Diecezji Gliwickie, Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. 15, 2000.
 4. Herby i pieczęcie miejscowości górnośląskich w latach 1945-1950, Ziemia Śląska, T. 6, 2005.
 5. Niektóre najstarsze pieczęcie gmin górnośląskich z katastru karolińskiego z 1723 roku, Ziemia Śląska, T. 6, 2005.
 6. Herby miast województwa śląskiego, Katowice 2007.
 7. Pieczęcie gminne dzielnic dzisiejszej Rudy Śląskiej, Rudzki Rocznik Muzealny, Nr 11, 2008.
 8. Zbiory górnośląskich pieczęci gminnych, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 9. Polskie pieczęcie gminne powiatu gliwicko-toszeckiego z lat 1921-1922,  Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. 25, 2014.

Kallas M.

 1. Samorząd miejski w dobie porozbiorowej, Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918). Materiały sesji naukowej Włocławek 5-6 grudnia 1996 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999
 2. Samorząd terytorialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939). Materiały sesji naukowej. Włocławek 24-25 października 2001 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.

Kałuski T.

 1. Pieczęcie cechowe miasta Świebodzina (XVI-XIX wiek), Studia Zachodnie, Nr 8, 2005.
 2. [współautor] Treści ideowe pieczęci parafii wiejskich na obszarze archidiakonatu głogowskiego (XVIII–XX w.), Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, pod red. A. Gut i P. Gut, Warszawa 2012.
 3. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji, Сфрагістичний щорічник, Випуск III, Київ 2012.
 4. Pismo inskrypcji napieczętnych cechów w dawnym księstwie głogowskim do połowy XIX w., Studia Epigraficzne, T. 5, 2013.
 5. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX w. Geneza i symbolika,Wyd. DiG, Warszawa 2013.
 6. Chirurdzy z księstwa głogowskiego w świetle pieczęci w okresie wczesnonowożytnym, Сфрагістичний щорічник. Випуск V, Київ 2015.
 7. Inskrypcje na pieczęciach instytucji kościelnych oraz duchowieństwa w archiprezbiteriacie świebodzińskim (XVII-XX w.), Inskrypcje na pieczęciach: treści, formy, funkcje, pod red. P. Pokory, M. Hlebionka, T. Kałuskiego,  Instytut Historii UAM, 2016.
 8. Semiotyka w badaniach sfragistycznych, Znaki i symbole w przestrzeni publicznej: od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Jaworskiej, R. Jop, K. Madejskiej, Warszawa 2016.
 9. [współautor] Heraldyka i sfragistyka z terytorium obecnego miasta Sosnowca, Sosnowiec: obraz miasta i jego dzieje, pod red. A. Barciak J. Janikowskiego, T. 1, Sosnowiec 2016.
 10. Napisy na pieczęciach opatów z klasztorów cysterskich na Dolnym Śląsku w średniowieczu, Сфрагістичний щорічник. Випуск VI, Київ 2016.
 11. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu, Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2, pod red. M. Starzyńskiego, D. Tabor, Kraków 2018.
 12. Obraz w służbie mnichów : średniowieczna pieczęć konwentu z opactwa cysterskiego w Krzeszowie = Image in the service of monks : the medieval conventual seal of the Cistercians Abbey in Krzeszów, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 73, Nr 4, 2018.
 13. Od przedstawień figuralnych do heraldycznych: opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku, Studia Źródłoznawcze, T. 57, 2019.
 14. Funkcjonowanie contrasigillów w klasztorach cysterskich na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych, Silesia – Polonia – Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi, pod red. J. Sperki, Katowice–Bielsko-Biała 2019.

Kamiński A.

Tłoki pieczętne Archiwum Ziemskiego w Krakowie, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. 16, 1934.

Karczewski D.

 1. Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca, Heraldyka i okolice. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stefanowi Krzysztofowi Kuczyńskiemu, pod red. A. Rachuby, S. Górzyńskiego, H. Manikowskiej, Warszawa 2002.
 2. Materiały do sfragistyki opactwa pelplińskiego, Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cystersów. Kulturotwórcza rola Cystersów na Kociewiu, pod red. D. A. Dekańskiego i in., Pelplin-Tczew 2002.

Karczmarzewski W.

Pieczęcie gmin jednostkowych z okresu galicyjskiego, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 2006.

Karpacz A.

Typariusz pieczętny z dawnego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krzeszowie a przestrzeń wiejskiej świątyni, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Nauki Społeczne,T. 9, Z. 2, 2014. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/27204/karpacz_typariusz_pieczetny_z_dawnego_kosciola.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Klima J.

Zbiory sfragistyczne w Polsce — raport z wyszukiwania informacji w Internecie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.

Klinger K.

 1. Nieznany tłok pieczęci Stanisława Augusta, Wiadomości numizmatyczne, T. 12, Nr 1 (43), 1968.
 2. Nieznany tłok pieczęci z okresu powstania 1863 roku, Wiadomości numizmatyczne, T. 12, Nr 1 (43), 1968.

Knapek E.

Średniowieczne i wczesnonowożytne pieczęcie oficjałów i wikariuszy generalnych krakowskich, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Kolak W.

[współutor] Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994.

Konopka J.

O polskich herbach złożonych, Miesięcznik Heraldyczny, T. IV, 1911.

Kopaliński W.

Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kopiczyńska A.

Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego w latach 1867-1918   – funkcje i procesy aktotwórcze, Archeion, T. 84, 1988.

Korobowicz A.

[współautor] Ustrój i prawo na ziemiach polskich od rozbiorów do odzyskania niepodległości, Lublin 1994.

Kozaczkiewicz E.

 1. Kierunki badań współczesnej sfragistyki francuskiej, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 2. Trzy pieczęcie Jana Długosza, Studia Źródłoznawcze, Vol. 56, 2018.

Kozłowska-Budkowa Z.

[recenzja] Pieczęć Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rocznik Krakowski, T. XXXVIII, Wrocław-Kraków 1966.

Kozłowski J.

Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim w latach 1867-1875, Przegląd Historyczny, T. 89, 1998.

Kraszewski I.

Pieczęć herbowa królowej Ludwiki Marii jako zapis historii dynastycznej Gonzagów Niwerneńskich,  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.

Krawczuk W.

Pieczęcie Zygmunta III, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:wojciech-krawczuk-pieczcie-zygmunta-iii&catid=24:artykuy&Itemid=8

Krochmal J.

Pieczęcie i herb miasta Przemyśla, Przemyśl 1997.

Kruk R.

Pieczęcie 1845–1945 z terenu historycznego „Państwa muszyńskiego”, Almanach Muszyny, 2011.
http://www.almanachmuszyny.pl/spisy/2011/pieczecie.pdf

Kuczma R.

Tłok pieczęci miasta Bydgoszczy, Wiadomości Numizmatyczne, T. 12, Nr 1 (43), 1968.

Kuczyński S.K.

 1. Pieczęcie władców polskich, Mówią Wieki, Nr 7, 1960.
 2. Pieczęcie władców polskich, Mówią Wieki, Nr 11, 1960.
 3. Kolekcja odlewów pieczętnych otrzymana w darze od Archiwisty Generalnego Królestwa Belgii, Archeion, T. XXXIV, 1961.
 4. Inwentaryzacja pieczęci w archiwach państwowych (komunikat), Studia Źródłoznawcze, T. VII, 1962.
 5. [współautor] Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1963.
 6. Pieczęć wielka litewska Jana III w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, Wiadomości Numizmatyczne, R VII, Z. 25, 1963.
 7. Pieczęcie miast polskich, Mówią Wieki, Nr 4, 1963.
 8. Intaglio rzymskie jako pieczęć przy dokumencie traktatu toruńskiego z 1466 r., Przegląd Historyczny, T. LV, Z. 2, 1964.
 9. Dwie pieczęcie większe Janusza I, księcia mazowieckiego, Wiadomości Numizmatyczne, R IX , Z. 3-4, 1965.
 10. O fałszerzach pieczęci w dawnej Polsce, Mówią Wieki, Nr 5, 1965.
 11. Najstarsza pieczęć miasta Olkusza, Wiadomości Numizmatyczne, R. X, Z. 3 (37), 1966.
 12. O pieczętarzach przysięgłych w Królestwie Polskim, Wiadomości Numizmatyczne, R. X, Z. 1 (36), 1966.
 13. O zbieractwie pieczęci, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 12, 1966.
 14. Pieczęć – zakres pojęcia i znaczenie, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 15, 1966.
 15. Rzekoma pieczęć Kazimierza Siemomysłowica księcia kujawskiego z pierwszej połowy XIV w., Zapiski Historyczne, T. XXXI, Z. 1, 1966.  
 16. W sprawie herbu Warszawy, Stolica, Nr 27, 1966.
 17. Nieznana najstarsza pieczęć Inowrocławia, Wiadomości Numizmatyczne, R XII, Z. 1 (43), 1968.
 18. Nieznana pieczęć Wacława (Wańki), księcia mazowieckiego, Studia Źródłoznawcze, T. XIII, 1968.
 19. Tłok pieczęci sądu ziemskiego sieradzkiego z połowy XVIII wieku, Wiadomości Numizmatyczne, R. XII, Z. 1 (43), 1968.
 20. Wartości artystyczne i stylowe pieczęci książąt mazowieckich XIII wieku, Wiadomości Numizmatyczne, R. XIV, Z. 4 (54), 1970.
 21. Pieczęć Mikołaja Kopernika, Mówią Wieki, Nr 10, 1970.
 22. Herb miasta Warszawy, Kronika Warszawy, Nr 2, 1970.  
 23. Nieznany projekt godła państwowego z 1831 r., Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1 (49), 1970.  
 24. Dawne bandery polskie, Nautologia, Nr 1 (21), 1971.
 25. Jeszcze o herbie Gdyni, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 8 (66), 1971.
 26. Projekt godła państwowego z 1831 roku, Przegląd Historyczny, T. LXII, Z. 1, 1971.
 27. Zbiory sfragistyczne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Wiadomości Numizmatyczne, R. XVI,  Z. 4 (62), 1972.
 28. Materiały do bibliografii sfragistyki i heraldyki polskiej 1967 -1970, Materiały do bibliografii numizmatyki, medalografii, sfragistyki i heraldyki polskiej (1966 -1970), pod red. M. Męclewskiej, Warszawa 1973.
 29. Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako znaku, Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały na drugą konferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, Katowice – Wisła 26 – 29 V 1973, Katowice 1973.
 30. Trójstronna pieczęć herbowa Adama Stanisława Grabowskiego biskupa warmińskiego, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 8 (86), 1973.
 31. Jeszcze o herbie złożonym na pieczęci Adama ST. Grabowskiego biskupa warmińskiego, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1 (89), 1974.
 32. Wokół początków herbu Warszawy, Studia Warszawskie, T. XIX:  Warszawa średniowieczna, Z. 2, Warszawa 1974.
 33. O zbieractwie pieczęci, cz. I – III, Kolekcjoner Polski 6 (19), Nr 7 (20), Nr 9 (22).
 34. Początki herbu Warszawy, Mówią Wieki, Nr 9, 1974.
 35. Herb dawnego województwa płockiego, Notatki Płockie, Nr 3 (83), 1975.
 36. Nieznana pieczęć Stanisława Augusta?, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 5 (103), 1975.
 37. Pieczęcie i herb Pułtuska, Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. II pod red. B. Gierlacha, A. Gieysztora, S. Kotarskiego, Warszawa 1975.
 38. Zbiory sfragistyczne [Archiwum Głównego Akt Dawnych], Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
 39. Pieczęć Sejmu polskiego z 1831 roku, Biuletyn Numizmatyczny,  Nr 6 (114), 1976.
 40. Herb Warszawy, Wyd. PiW, Warszawa 1977.
 41. Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978.
 42. Pieczęcie polskie w zbiorach Ermitażu, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 2 (130), 1978.
 43. Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, Archeion, T. LXVI, 1978.
 44. Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego, Płock 1979.
 45. Spuścizna rękopiśmienna Prof. Mariana Gumowskiego, Biuletyn Numizmatyczny, Nr 7 (145), 1979.
 46. Symbole narodowe i polityczne w Powstaniu Listopadowym, Kultura, Nr 48, 1980.
 47. [wywiad], Historia zamknięta w herbie i pieczęci, Tygodnik Płocki, Nr 11, 1980.
 48. Pieczęcie i herb Sierpca, Sierpc 1981.
 49. Z dziejów jednej pieczęci [burmistrza Łęczycy], Biuletyn Numizmatyczny, Nr 10 (168), 1981.
 50. Herby, pieczęcie, monety [wybór ilustracji i komentarz], Polska Jana Długosza, pod red. H. Samsonowicza, dział VIII, Warszawa 1984.
 51. Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej, Łęczyca 1985.
 52. Ze studiów nad polską heraldyką ziemską. Herb ziemi łęczyckiej, (w:) Miscellanea historico – archivistica, T. I, Warszawa – Łódź 1985.
 53. Spór o herb Kutna, Tygodnik Płocki, Nr 50 (411), 1985.
 54. Kazimierz Stronczyński jako sfragistyk i heraldyk, Kazimierz Stronczyński. Numizmatyk, sfragistyk i inwentaryzator zabytków. Materiały sesji naukowej PTAiN Oddział w Łodzi, Piotrków Trybunalski 1983, Łódź, 1986.
 55. Herby ziemskie Rzeczypospolitej. Geneza, treści, funkcje, Biuletyn Towarzystwa  Heraldycznego, Nr 3, 1990.
 56. Herby – symbole samorządu, Gazeta Samorządowa, Nr 22, 1990.
 57. Herby ziemskie Rzeczypospolitej, Mówią Wieki, Nr 4, 1990.
 58. Syrena warszawska, Miniatury warszawskie, Warszawa 1991.
 59. Wielki herb miasta Płocka, Notatki Płockie, Nr 3 (148), 1991.
 60. Herby ziemskie Rzeczypospolitej, Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej 4 – 5 VI 1991 w Lublinie, pod red. P. Dymmela, Lublin 1992.
 61. Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.
 62. Pieczęć majestatyczna króla Przemysła II – VII wieków Orła Białego, Mówią Wieki, Nr 6, 1993.
 63. Pieczęć Siemomysła księcia inowrocławskiego z 1284 r., Mówią Wieki, Nr 7, 1993.
 64. Herb Królestwa Polskiego w XIV – XV wieku. Wokół genezy, treści i funkcji, Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X – XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), pod red. J. Banaszkiewicza, Warszawa 1994.
 65. Pieczęcie i herb Siewierza, Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, pod red. F. Kiryka, Katowice 1994.
 66. Pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły, Mówią Wieki, Nr 1, 1994.
 67. 700 lat herbu państwa polskiego, Zamek Królewski w Warszawie, Katalog wystawy 26 VI – 15 X 1995, Warszawa 1995.
 68. Orzeł Biały w powstaniach narodowych i ruchach wyzwoleńczych XIX wieku,  Orzeł Biały herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej 27 – 28 czerwca 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996.
 69. [14 haseł z zakresu heraldyki i sfragistyki], Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wydanie nowe, Warszawa 1996.
 70. Człowiek wobec świata herbów, Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, R. Michałowskiego pod red. i in., Warszawa 1997.
 71. Herb ziemi sandomierskiej, Zeszyty Sandomierskie, Nr 6, 1997, [druk: 1998].
 72. Herby województw, ziem i miast,  Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. S. Trawkowskiego, T. V: Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. H. Rutkowskiego, cz. I: Komentarz, Indeksy, 1998.
 73. Orzeł Biały i barwy biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych XIX wieku, Niepodległość i Pamięć, Nr 10.
 74. Herby urzędowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym, Herby miast polskich w okresie zaborów (1772 – 1918). Materiały z sesji naukowej. Włocławek 5 – 6 XII 1996, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999.
 75. Redakcja i Wstęp, Herby miast polskich w okresie zaborów (1772 – 1918). Materiały sesji naukowej. Włocławek 5 – 6 XII 1996, Włocławek 1999.
 76. Herby województw w Polsce. Tradycje, współczesność, propozycje rozwiązań, (w:) Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy. Materiały I krakowskiego kolokwium heraldycznego, Kraków 8 X 1999, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Kraków 2000.
 77. Wstęp,  Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918 – 1939), Materiały sesji naukowej, Włocławek 24 – 25 października 2001 roku, Włocławek 2002.
 78. Początki polskich badañ sfragistycznychna tle europejskim, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.

Kukulski J.

Sto lat Rosji w Królestwie Polskim (1815-1915), Piotrków Trybunalski 2005.  

Kurman M.

Notariat i hipoteka, Warszawa 1918.

Kuś A.

Notariusze jako interpretatorzy przedstawień napieczętnych. Uwagi nad metodologią badań ikonograficznych w sfragistyce, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Łempicki J.

Herbarz mazowiecki, T. 1 -3, Warszawa 1998.

Leśniewska J.

Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58:jolanta-leniewska–zapomniana-piecz-miasta-kutna-ze-w-wawrzycem-1766-1811&catid=24:artykuy&Itemid=8

Łosowski J.

 1. Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.
 2. Katalog pieczęci starostów chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, Pieczęcie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.
 3. Pieczęcie starostów chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, Pieczęcie w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.
 4. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.

Madejski E.

Pieczęcie Książa Wielkiego z herbem miasta, Studia Historyczne Vol. 19, 1975

Majkowski E.

 1. Fryderyk Wilhelm Below, Polski słownik biograficzny T. 1, 1935.
 2. Fryderyk Wilhelm Below: pieczętarz i medaljer poznański, patriota polski (1822–1895), Kronika Miasta Poznania, R. 14, Nr 3, 1936.
 3. Nieznana praca medalierska Fryderyka Wilhelma Belowa, rytownika i pieczętarza poznańskiego, Kronika Stołecznego Miasta Poznania, R. 19, Nr 1, 1946.

Małachowska B.

Pieczęcie miejskie Cieszyna, (w:) Cieszyńskie Studia Muzealne 3 (2007), Cieszyn 2008.

Marcinkowski L.

Godło miasta stołecznego Warszawy: notatka historyczna, Odbitka z Wydawnictwa „Kalendarzyk Polityczno-Historyczny K. O. m. stoł. Warszawy na 1916 r.”, Warszawa 1916.
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=92498

Marcisz B.

 1. Świdnickie tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, W: Rocznik Świdnicki, T. 28, 2000.
 2. Elementy herbu miejskiego na pieczęciach wrocławskich cechów rzemieślniczych,  Rocznik Wrocławski, R. 6, 2000.
 3. Pieczęcie biskupów lubuskich, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Nr 11, 2004.
 4. Aspekty badawcze tłoków pieczętnych z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 73, Nr 2, 2018.

Matejko-Peterka I.

Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, Wyd. DiG, Warszawa 2016.

Matuszewski J.

Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Łódź 1974.

Michałowski P.

Below Fryderyk Wilhelm (1822–1895), Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981.

Michniewicz Z.

Węzłowe problemy symboliki w sfragistyce i heraldyce Piastów, Wiadomości Numizmatyczne, Z. 2, 1970.

Michta J.

Powiatowa heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2004

Mikołajczyk S.

O pieczęci i herbie miasta Zgierza, Ilustrowany Tygodnik Zgierskie, Nr 4(115) 1994.

Mischke W.

Pieczecie polskie w czeskich bazach internetowych, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.

Możejko B.

 1. [współautor] Sfragistyka i heraldyka pasłęcka, Z dziejów Pasłęka i okolic 1297 –1997, pod red. J. Włodarskiego, Urząd Miasta i Gminy w Pasłęku, 1997.
 2. [współautor] Herby miast powiatów Województwa Pomorskiego, t. I, Gdańsk 2000.
 3. Z historii herbów miast Województwa Pomorskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24-25 października 2001 roku, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 4. Stan badań nad sfragistyką Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.

Nawrocki S.

Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

Nabiałek K.

Pieczęcie starostów księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku, Roczniki Historyczne, Rocznik LXXXV, 2019.

Nieć J.

Dwie rzadkie pieczęcie z XVIII wieku, https://polona.pl/item/dwie-rzadkie-pieczecie-z-xviii-wieku,Njc4NjU1Njc/

Niesiecki K.

Herbarz polski. Wyd. J. N. Bobrowicz, T. 1-X, Lipsk 1839-1840.

Nikiforuk A.

Kancelaria Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego z lata 1867-1918, Archeion, T. 78, 1984.

Okoniewska K.

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Komunikat z V Sesji Mecenatu Skarbów Słowa (12.06.2017 r.), Studia Gnesnensia, T. 31, 2017.

Olejnik T.

Pieczęcie i herby miast ziemi wieluńskiej, Łódź 1971.

Otwinowska D.

Zbiory pieczęci w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa 2009.

Pakulski J.

 1. Kikół– w poszukiwaniu właściwego herbu, Rocznik Muzealny , T. IV , Włocławek 1991.
 2. O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich, Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997.
 3. Średniowieczne pieczęcie prałatów i kanoników kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej, Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, pod red. A.Radzimińskiego, Toruń 2000.
 4. Średniowieczne pieczęcie biskupów i kapituły włocławskiej oraz ich symbolika, Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich, pod red. K. Mietza, Włocławek 2003.
 5. Średniowieczne pieczęcie kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w świetle dotychczasowych badań, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red., Z. Piecha, i in., Wyd. DiG, Warszawa 2006.

Palkij H.

Stosowanie pieczęci w kancelariach koronnych wczasach saskich. zarys problematyki, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Panfil T.

Jeleń w herbie województwa lubelskiego. Próba interpretacji najstarszych wyobrażeń napieczętnych, Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Pawłowska A.

Zbiory sfragistyczne w muzeum narodowym w Szczecinie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.

Perkun V.

 1. Badania sfragistyczne na Ukrainie w latach 1991–2003, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 2. Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbioru Profesora Mariana Gumowskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 3. Kilka uwag o pieczęciach ukraiński hierarchów crtkiewnych z XVII – XVIII wieku,  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 4. O czym nam mówi legenda cerkiewnej (kościelnej) pieczęci?: na przykładzie sfragistyki Ukrainy Prawobrzeżnej z XIX i na początku XX w., Inskrypcje na pieczęciach: treści, formy, funkcje, 2016.

Piech Z.

 1. Pieczęć Leszka Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, Analecta Cracoviensia, T. 15, Kraków 1983.
 2. Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 35, 1987.
 3. Studia nad symboliką zjednoczeniową pieczęci książąt piastowskich w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 807, Prace Historyczne, Z. 84, Kraków 1987.
 4. Uwagi o genezie i symbolice herbu książąt kujawskich, Studia Historyczne, R 30, Z. 2 (117), Kraków 1987.
 5. Opinia w sprawie herbu [Grybowa], Grybowskie Wieści, Grybów 1990.
 6. Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, Rocznik Krakowski, 57, Kraków 1991.
 7. O średniowiecznej sfragistyce i heraldyce książęcej na Śląsku, Kwartalnik Historyczny, 99, Z. 3, Warszawa 1992.
 8. Pieczęcie i herby Grybowa, (w:) Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, red. Danuta Quirini-Popławska, T. 1, Kraków 1992.
 9. Ikonografia pieczęci Piastów, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1993.
 10. [19 haseł katalogowych] II/14. Pieczęć kapituły I, II/15. Pieczęć kapituły II, II/16. Pieczęć konwentu większa, II/17. Pieczęć konwentu mniejsza, II/18. Tłok pieczęci sekretnej konwentu, II/19. Pieczęć piesza opata Michała II (?), II/20. Pieczęć opacka majestatyczna, II/21. Pieczęć opacka piesza, II/22. Pieczęć opacka piesza, II/23. Pieczęć piesza opata Jana, II/24. Pieczęć piesza opata Mścisława, II/25. Pieczęć opacka herbowa, II/26. Pieczęć opata Mścisława herbowa z popiersiem, II/27. Pieczęć piesza opacka, II/28. Pieczęć piesza opata herbu Jastrzębiec, II/29. Pieczęć majestatyczna opata Jana Sułowskiego, II/30. Pieczęć majestatyczna opata Stanisława Baranowskiego lub Wincentego Baranowskiego, II/31. Pieczęć majestatyczna opata Andrzeja Gniadego, II/32. Pieczęć majestatyczna opata Jana Łowczowskiego, Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII, Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, październik–grudzień 1994, red. Klementyna Żurowska, Kraków 1994.
 11. Wstęp, Leksykon godeł zakonnych, W. Kolak, J. Marecki,  Łódź 1994.
 12. Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X – XV w. (z przykładem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994.
 13. Orzeł i lew w heraldyce średniowiecznej, IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki, Acta Universitatis Iagellonicae, 13, Nr 3, Kraków 1995.
 14. O heraldyce Piastów śląskich w związku z książką Małgorzaty Kaganiec Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 2 (13), Warszawa 1995.
 15. Średniowieczne pieczęcie tynieckie, Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel–Tyniec, 13–15.10.1994, red. Klementyna Żurowska, Kraków 1995.
 16. Wokół genezy Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego, Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego, 26 czerwca – 15 października 1995, Zamek Królewski w Warszawie, podmred. P. Mrozowskiego, M. Makowskiego, Warszawa 1995.
 17. Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii ?, Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21 – 22 października 1993 roku Profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, pod red. M. Rokosza, Kraków 1995.
 18. Znak jako przedmiot badań historycznych, Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, pod red. J. Staszewskiego, T. 1, CZ. 2, Gdańsk–Toruń 1995.
 19. [9 haseł katalogowych] I 11. Pieczęć konna Kazimierza I, księcia opolsko- -raciborskiego, I 12. Pieczęć piesza HeNryka II Pobożnego, księcia śląskiego, I 13. Pieczęć konna Władysława Odonica, księcia wielkopolskiego, I 14. Pieczęć piesza Bolesława II Rogatki, księcia legnickiego, I 15. Pieczęć piesza KoNrada II, księcia czerskiego, I 16. Pieczęć piesza HeNryka IV Prawego, księcia wrocławskiego, I 18. Pieczęć herbowa Kazimierza II, księcia bytomskiego, III 1. Pieczęć piesza Władysława Łokietka, księcia krakowskiego, III 2. Pieczęć majestatowa Władysława Łokietka, Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego, 26 czerwca – 15 października 1995, Zamek Królewski w Warszawie, pod red. P. Mrozowskiego, M. Makowskiego, Warszawa 1995.
 20. Herby ziemskie, (w:) Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Our Eagles. The White Eagle in the Collections of the Jagiellonian Library), pod red. M. Rokosza, Kraków 1996.
 21. Zarys dziejów i symbolika Orła Białego (History and Symbolism of the Polish Eagle. An Outline), Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Our Eagles. The White Eagle in the Collections of the Jagiellonian Library), pod red. M. Rokosza, Kraków 1996.
 22. Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej, Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków kwiecień 1994, pod red. J. Daranowskiej – Łukaszewskiej, K. Kuczman, Kraków 1996.
 23. [26 haseł z zakresu heraldyki, sfragistyki i genealogii],  Encyklopedia Polski, Kraków 1996.
 24. O pieczęciach, herbach i monetach Przemysła II (Uwagi dyskusyjne), Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, pod red. J. Krzyżaniakowej, Poznań 1997.
 25. Skąd wziął się i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa? Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju i treściami ideowymi herbu miasta, Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziesto- pięciolecie pracy naukowej, pod red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk, J. Wroniszewskiego, Toruń 1997.
 26. [współautor] Heraldyka samorządowa, Dziennik Polski, 55, Kraków 1999, Nr 236 (8 października).
 27. [współautor] Herb i flaga województwa małopolskiego, Dziennik Polski, 55, Kraków 1999, Nr 123 (28 maja).
 28. [współautor] Herb powiatu (oświęcimskiego), CZ. 1, Głos Ziemi Oświęcimskiej, Oświęcim 1999, Nr 16 (17 września); Cz. 2, ibidem, Nr 17 (8 października), Oświęcim 1999.
 29. [współautor] Herb powiatu oświęcimskiego prawda, mity i przekłamania, Głos Ziemi Oświęcimskiej, Nr 18 (29 października), Oświęcim 1999.
 30. [współautor] Powiat z herbem, Dziennik Polski, 55, Nr 206 (3 września), Kraków 1999.
 31. [współautor] Staropolski czarny Orzeł, Dziennik Polski, 55, Nr 259 (5 listopada), Kraków 1999.
 32. [14 haseł katalogowych] I/22. Pieczęć Salomei I, I/23. Pieczęć Salomei II, I/24. Pieczęć ksieni I, I/25. Pieczęć ksieni II, I/26. Pieczęć ksieni III, I/27. Pieczęć ksieni IV, I/28. Pieczęć ksieni V, I/29. Pieczęć ksieni VI, I/30. Pieczęć ksieni VI, I/31. Pieczęć ksieni VII, I/32. Tłok pieczętny klasztoru w Skale, I/33. Pieczęć konwentu I, I/34. Tłok pieczęci konwentu II, I/35. Pieczęć konwentu II, Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy: Arsenał Muzeum Czartoryskich, wrzesień–październik 1999, red. Andrzej Włodarek, Kraków 1999.
 33. [współautor] Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Kraków 2000.
 34. [współautor] Symbolika samorządowa III Rzeczypospolitej – propozycje rozwiązań (na przykładzie województwa małopolskiego), Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Kraków 2000.
 35. Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy (Kraków 8 X 1999), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nr 20, Warszawa 2000.
 36. [współautor] Herb powiatu tarnowskiego i brzeskiego a współczesna heraldyka samorządowa, Pogórze po Wiśle. Pismo Społeczno- -Kulturalne, Tarnów 2000.
 37. [współautor] Zwyciężyła tradycja. Raz jeszcze o herbie powiatu oświęcimskiego, CZ. 1 – 2, Głos Ziemi Oświęcimskiej, Nr 2 (183), 2000.
 38. [współautor] Orzeł powstańczy. Herb i flaga powiatu miechowskiego, Dziennik Polski, Nr 35 ( 11 lutego) 56, Kraków 2000.
 39. [współautor] Zagadka herbów z Sukiennic, Dziennik Polski, Nr 95 (16 978), 21 IV 2000.
 40. [współautor] Zespół herbów i pieczęci miejskich z krakowskich Sukiennic, Rocznik Krakowski, 65–66, Kraków 1999–2000.
 41. [2 opisy katalogowe] I/95 Tłok pieczęci Kolegium Rorantystów, I/187 Tłok pieczęci większej Kapituły krakowskiej, (w:) Wawel 1000–2000. Wystawa Jubileuszowa: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry, Zamek Królewski na Wawelu, maj–lipiec 2000; Katedra krakowska – biskupia, królewska, narodowa. Muzeum katedralne na Wawelu, maj–wrzesień 2000. Katalog, T. 1, pod red. M. Piwockiej , D. Nowackiego, Kraków 2000.
 42. [13 haseł encyklopedycznych] Barwy Krakowa, Gmerki, Godła cechów, Herb Krakowa, Herby Kazimierza, Herby Podgórza, Insygnia burmistrza, Pieczęcie i herb kapituły krakowskiej, Pieczęcie Kazimierza, Pieczęcie Kleparza, Pieczęcie Krakowa, Sukiennice [passus dotyczący herbów w Sukiennicach], Symbole Uniwersytetu Jagiellońskiego, (w:) Encyklopedia Krakowa, Warszawa–Kraków 2000.
 43. [wywiad] Herb daje tożsamość. Z dr Zenonem Piechem z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia Bogdan Gancarz, Gazeta Gmin, Powiatów i Województw RP, 3, Kraków 2000.
 44. [współautor] System heraldyczno – weksylologiczny województwa małopolskiego, Gazeta gmin, powiatów i województw, Nr 2 (9), R. III, maj 2000.
 45. Pieczęcie książąt wrocławskich, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000.
 46. Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, pod red. J. Strzelczyka i J. Dobosza, Poznań 2000.
 47. [współautor] Herb gminy Ryglice, W Paśmie Brzanki, R. 6, Nr 3 (36), maj – czerwiec 2001.
 48. Wróćmy w końcu do złotego wieku [dotyczy herbu Krakowa], Gazeta Wyborcza Kraków, 15 listopada 2001.
 49. [współautor] Symbole Krakowa, Dziennik Polski, 58, Kraków 2002, Nr 236 (9 października).
 50. Średniowiecze ? Tylko renesans ! [dotyczy herbu Krakowa], Gazeta Wyborcza Kraków, 10 stycznia 2002.
 51. Uwagi Adama Chmiela i Władysława Semkowicza o herbach wojewódzkich II Rzeczypospolitej, Heraldyka i okolice, Warszawa 2002.
 52. Korony nasze i sąsiadów, Polska Dzieje Cywilizacji i Narodu. U źródeł Polski do roku 1038, pod red. M. Derwicha, A. Żurka, Warszawa – Wrocław 2002.
 53. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Wyd. DiG, Warszawa 2003.
 54. Atrybuty władzy urzędników,  Monarchia Jagiellonów: 1399–1586, Polska – dzieje cywilizacji i narodu, T. 3, pod red. M. Derwicha, Warszawa– Wrocław 2003.
 55. Herb piastowski,  Monarchia Piastów: 1038–1399, Polska – dzieje cywilizacji i narodu, T. 2,pod red. M. Derwicha, Warszawa–Wrocław 2003.
 56. Pieczęcie książęce w XIII w, Monarchia Piastów: 1038–1399, Polska – dzieje cywilizacji i narodu, T. 2, pod red. M. Derwicha, Warszawa–Wrocław 2003.
 57. Kult św. Stanisława, Pieczęcie książęce, Herb piastowski, Polska Dzieje Cywilizacji i Narodu. Monarchia Piastów 1038 – 1399,pod red. M. Derwicha, Warszawa – Wrocław 2003.
 58. Koronacja króla polskiego, Kodeks Behema, Herby ziem ruskich Rzeczypospolitej, Atrybuty władzy urzędników, Polska Dzieje Cywilizacji i Narodu. Monarchia Jagiellonów 1399 – 1586, pod red. A. Derwicha, Warszawa – Wrocław 2003.
 59. [współautor] Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004. Berła – herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, Nr 74, 2005.  
 60. Jakiej ikonografii potrzebują historycy?, Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15 – 18 września 2004, pod red. M. Fabiańskiego, Warszawa 2005.
 61. Wstęp, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego i J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 62. Perspektywy polskich badań sfragistycznych, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha., J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 63. [40 opisów katalogowych] 6. Pieczęć klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu, 11. Pieczęcie klasztoru SS. Klarysek w Skale: 11.1. Pieczęć konwentu I, 11.2. Pieczęć Ksieni I, 11.3. Pieczęć Salomei klaryski w Zawichoście i Skale 1245–1268, 11.4. Pieczęć Salomei klaryski w Zawichoście i Skale 1245–1256, 13. Pieczęcie opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu: 13.1. Tłok pieczętny opactwa tynieckiego, 13.2. Pieczęć kapituły I, 13.3. Pieczęć opata majestatowa, 13.4. Pieczęć opata piesza, Pieczęcie książęce: 47. Władysław Herman książę polski, po 1079–1102, 48–50. Leszek Biały książę krakowski i sandomierski, 1194–1227, 51. Mieszko III książę wielkopolski 1138–1202 oraz krakowski, 1173–1177 i 1198–1202, 52–53. Władysław Laskonogi książę wielkopolski 1202–1231 i krakowski, 54. Henryk Brodaty książę śląski 1201–1238 i krakowski, 55. Henryk Pobożny książę śląski 1238–1241 i krakowski, 56–57. Konrad I Mazowiecki książę mazowiecki 1199/1200–1247 i krakowski, 58–59. Bolesław Wstydliwy książę krakowski i sandomierski, 1227–1279, 60–61. Kinga księżna krakowska i sandomierska 1239/1247–1292, po r. 1279 klaryska w Starym Sączu, 62–63. Leszek Czarny książę krakowski, sandomierski i sieradzki, 1279–1288, Pieczęcie biskupów krakowskich: 64. Pełka biskup krakowski, 1186–1207, 65. Wincenty (Kadłubek) biskup krakowski, 1208–1218, 66–67. Iwo Odrowąż biskup krakowski, 1218– 1229, 68. Wisław biskup krakowski, 1231–1242, 69–71. Prędota biskup krakowski, 1242–1266, Pieczęcie kapituły krakowskiej: 72. Pieczęć większa I, 73. Kapituła krakowska, 74. Tłok pieczęci mniejszej z przedstawieniem św. św. Wacława i Stanisława, 75. Kontrasigillum z popiersiem św. Stanisława, 76. Pieczęć kapituły płockiej, Pieczęcie kanclerzy książęcych: 77. Iwo kanclerz księcia Leszka Białego 1206–1218, 78. Mikołaj Repczol kanclerz Leszka Białego, Grzymisławy i Konrada Mazowieckiego, 1218–1232, Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog wystawy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, pod red. E. Firlet, Kraków 2006.
 64. Herb miasta Mielca oraz gmin powiatu mieleckiego na tle współczesnej heraldyki samorządowej, Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, pod red. K. Haptaś, Mielec 2007.
 65. Herby województwa, ziemi i miast, (w:) Atlas historyczny Polski: Mapy szczegółowe XVI w., T. 1: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. H. Rutkowskiego, Cz. 2: Komentarz, indeksy, Warszawa 2008.
 66. Odnowione znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, Nr 103, 2008.
 67. Znaki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Herb, pieczęć, chorągiew, Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Nr 2 (53), 2008.
 68. Klasyfikacje i nazewnictwo pieczęci – III Seminarium Sfragistyczne (Kraków, 5 grudnia 2008), Studia Historyczne, Nr 3-4, 52, Kraków 2009,
 69. Zbiory odlewów pieczęci w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DIG, Warszawa 2009.
 70. Zbiory pieczęci jako przedmiot badań sfragistycznych, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 71. Herb miasta Kazimierza pod Krakowem, Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. Z. Piecha, Kraków 2009.
 72. W drodze do podręcznika sfragistyki (staro)polskiej, In memoriam honoremque Casimiri Jasiński, pod red. J. Wenta, P. Olińskiego, Scientiae Auxiliares Historiae, T. 1, Toruń 2010.
 73. [współautor] Pieczęcie i herb Piwnicznej, Rocznik Sądecki, 38, Nowy Sącz 2010.
 74. [współautor] O herbie, fladze i pieczęci powiatu prudnickiego, Ziemia Prudnicka, Prudnik 2009/2010.
 75. Współczesne badania sfragistyczne w Polsce. Osiągnięcia i postulaty, „Сфрагістичний Щорічник”, 1, Київ 2011.
 76. [współautor] Wstęp, Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach (II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne), pod red. W. Drelicharza, Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 77. Orzeł i Święty Stanisław w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, , Nr 152–153, Kraków 2012/2013 .
 78. Pieczęcie Uniwersytetu Krakowskiego, Wileńskiego i Lwowskiego w ostatniej ćwierci XVIII i w XIX wieku, „Сфрагістичний Щорічник”, 4, Київ 2013.
 79. Średniowieczne herby w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu pod Krakowem, Między tekstem a znakiem, pod red. A. Jaworskiej i S. Górzyńskiego, Warszawa 2013.
 80. Znaki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie staropolskim, Alma Mater, Nr 156 – 157, kwiecień – maj 2013.
 81. Znaki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX i XX wieku, Alma Mater, Nr 161 – 162, grudzień – styczeń 2013/2014.
 82. Wstęp. Seminarium sfragistyczne a systematyczne badania sfragistyki polskiej, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 83. Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich i zagranicznych badaniach sfragistycznych, Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 84. Pieczęcie herbowe w systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej, Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Pierzak J.

Średniowieczny tłok pieczętny odkryty przy kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Gieble, woj. śląskie, Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 6: Dom – zabytkowa architektura mieszkalna, pod red. A. Borowik, Katowice 2014.

Piekosiński K. F.

 1. Pieczęcie polskie wieków średnich: Cz. 1 – Doba piastowska, Kraków 1899.
  http://zbc.uZ.zgora.pl/dlibra/publication/2054/edition/2466/content?ref=desc
 2. Starodawne pieczęcie polskie, dodatek Tygodniowy do Kuryera Lwowskiego, 1906.
 3. Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej (uzupełnienie), Kraków 1936.
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/46929?id=46929&dirids=1

Pietkiewicz K.

Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki, Poznań 1996.

Pokora P.

 1. Sigillum perpetuum officialatus ecclesie Posnaniensis, Przyczynek badań nad sfragistyką urzędów kościelnych, Studia Źródłoznawcze 39, 2001. http://rcin.org.pl/Content/6152/WA303_8695_SZ39-r2001_Studia-Zrodloznawcze%2004%20Pokora-RIS.pdf
 2. Dwie pieczęcie większe biskupa płockiego Jakuba (1396-1425), Studia Płockie 31, 2003. http://mazowsze.hisT.pl/21/Studia_Plockie/494/2003/16390/
 3. Stan i perspektywy badań nad pieczęciami episkopatu średniowiecznej Polski, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 4. Herby arcybiskupa Mikołaja Trąby, Mikołaj Trąba, Mąż stanu i prymas Polski, pod red. F. Kiryk, Kraków 2009.
 5. Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego w zbiorach biblioteki PAN w Kórniku, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 6. Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej (do końca XV w.), Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza, Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 7. Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej, Studia Źródłoznawcze, T. 49, (2011). http://rcin.org.pl/ihpan/Content/25531/WA303_42679_B88-SZ-R-49-2011_Pokora.pdf
 8. Pieczęcie księcia opolskiego Jana zwanego Kropidło, Cognitioni gestorum … .
 9. Nieznana pieczęć opata wągrowieckiego Adama Rzewuskiego z 1763 r., Archiwista Polski. R. 17, Nr 1, 2012.
 10. Album rysunków pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego : ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2103.
 11. O przerytowaniu typariusza kardynalskiej pieczęci wielkiej biskupa krakowskiego Zbigniewa Olesnickiego, Ecclesia regnum fontes: studia z dziejów średniowiecza, 2014.
 12. Nowe źródła do heraldyki kapituły katedralnej w Gnieźnie, Studia nad Dawną Polską, T. 4, 2015.
 13. Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 14. Marian Haisig (1908-1996), Mediewiści, Nr 3, 2015.
 15. [współredakcja] Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje, publikacje Instytutu Historii UAM, 2016.
 16. Wstęp, Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu” (redakcja, współpraca M. Hlebionek), Poznań 2016.

Popiołek E.

Tłoki pieczętne w zbiorach płockich, Płock 1983.

Przygodzki J.

Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja idziałalność, Wrocław 2002.

Przywuska A.

Kancelaria Gdańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej (1945-1950), Archeion, T. LXX, 1980.

Pudłowski L.

 Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej, Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, pod red. P. Dymmela, Lublin 1992.

Rimša E.

Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2007.

Rostocki W.

 1. Organizacja kancelarii urzędów administracji państwowej jako czynnika aktotwórczego za Księstwa Warszawskiego, Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958.
 2. Kancelaryjna postać pisma w aktach spraw urzędów administracji państwowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Archeion, T. XXXI, 1959.
 3. Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1867 r.),Wrocław 1964.

Rogulski J.

Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków od XVI do XVIII wieku, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Ryszewski B.

Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w XIX i XX wieku. Stan badań i postulaty badawcze, Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 1976.

Semkowicz W.

 1. Sfragistyka Witołda, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, T. 13, 1930.
 2. Encyklopedja nauk pomocniczych historii, Koło Historyków ST. U. J, Kraków 1933.

Seroka H.

 1. Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Wyd. DiG, Warszawa 2002.
 2. W sprawie edycji pieczęci miast dawnej Polski, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 3. Próba ujednolicenia pieczęci miast z czasów Sejmu Wielkiego,  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 4. Osiągnięcia prof. Mariana Gumowskiego na polu sfragistyki i heraldyki miejskiej Polski,  Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, T. 12, 2013.
 5. Herb miejski w Polsce w XV-XVII w. w świetle przywilejów królewskich, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 1230-803 X. T. 16 (2017), Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, T. 12, 2013.
 6. Herb miejski w Polsce w XV-XVII w. w świetle przywilejów królewskich, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, T. 16, 2017.
 7. Pieczęć i herb miasta Kocka, Dzieje Kocka: od czasów najdawniejszych do najnowszych, 2017.
 8. Pieczęcie i herb miasta Kęt w XVI-XVIII wieku, Kęty: blaski i cienie w minionych wiekach –  monografia historyczna, T. 1, 2019.

Słowiński J.

Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992.

Słuszkiewicz B.

Dziewiętnastowieczne pieczęcie wsi podhalańskich, Studia Historyczne, Vol. 28, 1984.

Smyk G.

Rusyfikacja obsady personalnej organów zarządu gubernialnego Królestwa Polskiego w latach 1867-1915. CPH, T. 51, Z. 1, 1999.

Sochaniewicz K.

Herb miasta Lwowa, Lwów 1933.

Sroka S.A.

Średniowieczne pieczęcie miast małopolskich z archiwum w Bardiowie, Średniowiecze Polskie i Powszechne, Vol. 3, 2003.

Stanko P.

Pieczęcie Piastów górnośląskich, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006.

Stankowa M.

Kancelaria miasta Lublina XIV-XVIII w., Warszawa 1968.

Starzyński M.

 1. Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005.
 2. Herby i pieczęcie opactwa i opata klasztoru cystersów w Mogile: tradycja i współczesność, Cistercium Mater Nostra: tradycja, historia, kultura, R. 4, 2010.
 3. Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku: (na marginesie ostatnich badań), Studia Źródłoznawcze, T. 50, 2012.

Stefański K.

Herb i pieczęcie miasta Kalisza, Goniec Kaliski, Kalisz 1927.
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/415386/edition/391719/content
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/53894?id=53894&dirids=1

Stelmach M.

Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1808-1945, Szczecin 1981.

Stróżyk P.

 1. Pieczęć prepozyta gubińskiego Henryka z 1253 roku, Zeszyty Lubińskie, Nr 8, 2004.
 2. Średniowieczne pieczęcie templariuszy i joannitów na ziemiach polskich, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego i J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 3. Systematyka średniowiecznych i nowożytnych pieczęci miejskich Poznania, Status causae et controversiae, Roczniki Historyczne, R. 72, 2006.
 4. O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, Roczniki Historyczne, R. 73, 2007.
 5. Barwne herby na średniowiecznej chrzcielnicy z katedry w Gnieźnie, Roczniki Historyczne, R. 74, 2008.
 6. Inskrypcje napieczętne – zagadnienia edytorskie, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej, Zielona Góra, 2008.
 7. Lubiński zbiór odlewów pieczęci o. Jozafata Ostrowskiego, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 8. [współautor] Repertorium dawnych sposobów reprodukowania pieczęci, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 9. Herby na pieczęciach cysterskich – wybrane zagadnienia, (w:) Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza, Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 10. Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich, Heureza i krytyka zewnętrzna, Poznań, 2011.
 11. Zwierzęta w polskiej heraldyce rycerskiej okresu średniowiecza, Człowiek w świecie zwierząt, Zwierzęta w świecie człowieka, pod red. K. Ilskiego, Poznań 2012.
 12. „Decus Almae Academiae Posnaniensis”: o herbie poznańskiej Akademii Lubrańskiego, Roczniki Historyczne, R. 78, 2012.
 13. Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu. Cz. 3, Cistercium Mater Nostra: tradycja, historia, kultura, R. 6, 2012/2013.
 14. Herby na pieczęciach cysterskich: tablice, Cistercium Mater Nostra: tradycja, historia, kultura, R. 6, 2012/2013.
 15. Klasyfikacja pieczęci benedyktyńskich i cysterskich z ziem polskich, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 16. Znaki i symbole Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym, Znaki i symbole w przestrzeni publicznej : od średniowiecza do czasów współczesnych, 2016.
 17. Pieczęć naczelnika miasta Poznania z okresu powstania styczniowego : zagadnienie autorstwa, Pomerania et alia: opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, Toruń 2017.
 18. Raz jeszcze o pieczęci wielkiej miasta Sandomierza, Roczniki Historyczne, R. 83, 2017.
 19. Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania, Roczniki Historyczne, R. 85, 2019.
 20. Rosa alba in campo rubeo – herb św. Wojciecha, Przyczynek do heraldyki imaginacyjnej, Cognitioni gestorum …

Strzyżewski W.

 1. Pieczęcie i herby Zielonej Góry, Studia Zielonogórskie. T. 1, Zielona Góra. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, WSP, Zielona Góra 1999.
 2. Herby opatów żagańskich, Klasztor Augustianów w Żaganiu: zarys dziejów, ZWORNIK, Zielona Góra 1999.
 3. Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego, Bytom Odrzański: zarys dziejów, Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, Bytom Odrzański 2000.
 4. Motyw rzeki w herbach miast nadodrzańskich, Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu: wybrane zagadnienia, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, Opole 2001.
 5. Herby na papierowych pieniądzach zastępczych miast Śląska i Łużyc w latach 1914-1924, (w:) Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001.
 6. Zabytki sfragistyczne i heraldyczne Świebodzina i okolic, Świebodzin 700 lat historii: materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska, 2002, Wyd. Muzeum Regionalnego, Świebodzin 2002.
 7. Pieczęcie i herby Kożuchowa, Kożuchów: zarys dziejów, oprac. zespół. pod red. T. Andrzejewskiego, Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu – Zamek, Kożuchów 2003.
 8. Pieczęcie i herb Sławy, Sława: zarys dziejów / oprac. zespół pod red. W. Strzyżewskiego, Urząd Miasta i Gminy, Sława 2004.
 9. Herby osobiste biskupów i opatów a herby diecezji i opactw na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, Polska heraldyka kościelna: stan i perspektywy badań, red. K. Skupniewskiego i ks. A. Weissa, Wyd. DiG, Warszawa 2004.
 10. Od rycerza do księcia – kariera rodziny von Schönaich z księstwa głogowskiego w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. T. 7 (2005).
 11. Kilka uwag o herbie gminy Świdnica, Świdnica: 700 lat historii, oprac. i zdjęcia M. Kuleba, Urząd Gminy Świdnica, Świdnica 2005.
 12. Od rycerza do księcia – kariera rodziny von Schönaich z księstwa głogowskiego w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, VII(XVIII), 2005.
 13. Kariera rodziny Fernemont w księstwie głogowskim w świetle nowożytnych pieczęci (XVII-XVIII wiek), Polacy – Niemcy – Pogranicze: studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, pod red. G. Wyder, T. Nodzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 14. Herby Bibersteinów w świetle dawnych pieczęci i herbarzy, Bibersteinowie: w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, red. T. Jaworski, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 15. Pieczęcie prywatne szlachty księstwa głogowskiego w XVI-XVIII wieku, Studia Lubuskie – prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Nr 2, 2006.
 16. Heraldyczne wyznaczniki zróżnicowanej przynależności państwowej miast środkowo nadodrzańskich, Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, 2006.
 17. Pieczęcie prywatne szlachty księstwa głogowskiego w XVI-XVIII wieku, Studia Lubuskie, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2006.
 18. Pieczęć miejska na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej: stan i perspektywy badań, pod red. Z.Piecha, J. Pakulskiego,J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 19. Pieczęcie administracji w Księstwie Siedlisko-Bytom w XVIII wieku, Studia Lubuskie, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Nr 3, 2007.
 20. Pieczęcie, herb i flaga – najważniejsze symbole miasta, Dzieje Świebodzina, pod red. W. Strzyżewskiego, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin – Zielona Góra 2007.
 21. Pieczęcie administracyjne w Księstwie Siedlisko – Bytom w XVIII wieku, Studia Lubuskie – Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Nr 3, 2007.
 22. Wczesno nowożytna pieczęć szlachecka na przykładzie księstwa głogowskiego (XVI – XVIII w.), Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, pod red. A. Chlebowskiej i A. Gut, Wyd. DiG, Warszawa 2008.
 23. Pieczęć i herb. Dzieje symboli miejskich Trzciela, Trzciel: studia z dziejów miasta, pod red. M. Tureczek, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, Trzciel – Zielona Góra 2008.
 24. Symbolika miejska na przestrzeni dziejów, Międzyrzecz – dzieje miasta, pod red. W. Strzyżewskiego, M. Tureczek, ARCANUM, Międzyrzecz 2009.
 25. Herby i tytuły: pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI – XVIII wieku), Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 26. Historyczne i heraldyczne podstawy herbu powiatu sulęcińskiego, Scriptura, diploma, sigillum: prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, pod red. J. Zdrenka, J. Karczewskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 27. Pieczęcie i herb Otynia, Otyń: zarys dziejów, pod red. T. Andrzejewskiego, Urząd Gminy, Otyń 2010.
 28. Pieczęcie i herby Zielonej Góry, Historia Zielonej Góry: dzieje miasta do końca XVIII wieku, pod red. W. Strzyżewskiego. Tom I, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 29. Wczesnonowożytne pieczęcie herbowe małych miast na zachodnim pograniczu ziem polskich (XVI – XVIII wiek),  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 30. Próby repolonizacji herbów miejskich na Ziemiach Odzyskanych, Historia. Kultura. Muzeum, pod red. A. Maksymowicz, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2012.
 31. Pieczęcie i herby Kargowej, Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, pod red. W. Strzyżewskiego, Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zielona Góra 2013.
 32. Śląsk w badaniach sfragistycznych i heraldycznych Mariana Gumowskiego, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. T. 12, 2013.
 33. Miasto i jego władcy. Symbolika pieczęci miejskich Żar do końca XVIII wieku, J Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar, pod red. E. Białek, Ł. Bieniasz, M. Biszczanik, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2014.
 34. Rodzina Fernemont w Sławie w świetle wczesnonowożytnych pieczęci (XVII-XVIII w.), Siedem wykładów na siedem wieków Sławy. Zeszyt historyczny, pod red. A. Röslera, Urząd Miejski w Sławie, Sława 2014.
 35. Poza heraldyczna symbolika herbu, Znaki i symbole w przestrzeni publicznej: od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Jaworskiej, R. Jop, K. Madejskiej, Wyd. DiG, Warszawa 2016.
 36. Trzy wieże z murami i koroną w godle Gubina, czyli dlaczego najstarsze pieczęcie nie zawsze przedstawiały herby, Stilo et animo: Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, pod red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowskiego, E. Syska Instytut Historii UAM, Poznań 2016.
 37. Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, T. XVI (XXVII), 2017.
 38. Korona królewska w herbie Skwierzyny, Studia Zachodnie, T. 20, 2018.

Suchodolski S.

Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej, Przegląd Historyczny: dwumiesięcznik naukowy. T. 100, Z. 2, 2009.

Sukiennik G.

Katalog tłoków pieczętnych w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Nabytki z lat 1978–1984, Ze Skarbca Kultury, Z. 44, 1987.

Syska E.

 1. Pieczęcie Gorzowa Wielkopolskiego w średniowieczu, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Nr 10, 2003.
 2. Jeszcze o najstarszych pieczęciach konwentu klasztoru cysterek w Pełczycach, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, Nr 17, 2010.
 3. Najstarsza pieczęć większa Chojny – próba analizy historyczno-ikonograficznej, Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza, Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.
 4. Średniowieczne pieczęcie Chojny, Rocznik Chojeński: pismo historyczno-społeczne, T. 8, 2016.
 5. Najstarsze pieczęcie rady miejskiej Mieszkowic, V Nadodrzańskie Spotkania z Historią, 2017.
 6. Kilka uwag o najstarszych pieczęciach rady miejskiej Dobiegniewa, Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro: in memoriam doktora Stanisława Talarczyka, 2017.

Sztakelberg J. I.

 1. Pieczęć Komitetu Litewskiego Rządu Narodowego: epizod z dziejów powstania 1863 r., Wiadomości Numizmatyczne, T. 12, Nr 1 (43), 1968.
 2. Pieczęcie powstańcze 1863–1864, Wyd. PWN, Warszawa 1988.

Szulc E.

Materiały do biografii medalierów, grawerów stempli, pracowników mennicy i numizmatyków w świetle akt parafii ewangelickich w Warszawie, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXVI, z. 1–2, 1982.

Szulc H.

Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa 2002.

Szweda A.

Nieznana czternastowieczna pieczęć Łowicza, Heraldyka i okolice, pod red. A.Rachuby i in., Warszawa 2002.

Szymański J.

 1. Herb – znak samorządnej wspólnoty, Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Lublin 1992.
 2. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993.
 3. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa 2001.
 4. W sprawie genezy polskich herbów miejskich, Społeczeństwo Polski średniowiecznej, pod red. S.K. Kuczyński T. VI, Warszawa 1994.

Szybkowski S.

Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku, Roczniki Historyczne, R LXXXI, 2015

Szymoniak M.

 1. Średniowieczne pieczęcie cysterskie z diecezji krakowskiej jako źródło badań nad zakresem władzy opatów i konwentów, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 9, 2/2014.
 2. Pieczęcie klasztoru bożogrobców w Miechowie, Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.

Szyposz J.

Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918, Krakowski Rocznik Archiwalny, T.1, 1995.

Śliwiński B.

 1. Najdawniejsze pieczęcie i herb miasta Gdańska – nowe propozycje i interpretacje, Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych, pod red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, 1998.
 2. Symbolika i dzieje pieczęci oraz herbów miasta Gdańska, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r., 29 – 30 maja 2015 r., pod red.S. Bykowskiej, E. Kizik, P. Paluchowskiego, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015

Śnieżko A.

Dawne pieczęcie pocztowe, Wrocław 1962.

Tandecki J.

Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim, Warszawa 1987.

Terlecki W.

Mennica Warszawska 1765 – 1965, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1970.

Titkow Sz.

Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończykaz okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny, Studia Źródłoznawcze, T. LVII, 2019

Tomczak D.

Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych w XV-XVII w. i ich znaczenie historyczne, Opole 1975.

Trafalski G.

Pieczęcie cechowe w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku,  Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Vol. 8, 2015. http://www.tnp.org.pl/G.%20Trafalski,%20Pieczecie…pdf

Trelińska B.

Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.

Trojanowska M.

 1. Pieczęcie miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, Archeion, T.  LX, 1974.
 2. Katalog pieczęci miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, „Archeion”, T. LX, 1974.
 3. Lubelskie przywileje cechowe XVI-XVIII w. (analiza dyplomatyczna), Archeion, T. 80, 1986.

Trupinda J.

 1. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Rocznik Gdański, T.60, Z. 2, 2000.
 2. Pieczęcie urzędników krzyżackich w Prusach: stan badań i postulaty badawcze, Zapiski Historyczne: kwartalnik poświęcony historii Pomorza. T. 69, Z. 4, 2004.

Urzędnicy …

 1. Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. A. Bieniaszewski, Ossolineum 1987.
 2. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski i in., pod red. A. Gąsio-rowskiego, Kórnik 1990.
 3. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. W. Kłaczewski, W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991.
 4. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, opr. K. Chłapowski i in., pod red. A. Gąsio-rowskiego, Kórnik 1992.
 5. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1993.

Wantuła J.

Herby i pieczęcie miasta i gminy Skoczów, Skoczów 1984.

Warzocha D.

 1. Zapomniana propozycja herbu Piotrkowa z 1968 r., Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego, z. 8, 2010.
 2. O herbie Tomaszowa słów kilka, [w:] Ostrowscy, ich czasy i miasto, pod red. D. Warzochy, M. Sepkowskiej i G. Srebrzyńskiej, Tomaszów Mazowiecki 2020. https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/o-herbie-tomaszowa-slow-kilka

Weiss A.

Heraldyka kościelna, Encyklopedia katolicka, t. VI, pod red. J. Walkusza i in., Lublin 1993.

Wiszewski P.

Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII-1. połowa XVI w.), Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Wisłocki J.

Cechowe tłoki pieczętne jako źródło kultury materialnej, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, T. II, 1956.

Wittyg W.

 1. Pieczęcie miasta dawnej Polski, Z. I, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków-Warszawa 1905.
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/47082?id=47082&dirids=1
 2. Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku, Odbitka z „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych”, Kraków 1906.
  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/47379?id=47379

Włodarski Ł.

 1. Pieczęcie sufragana płockiego Michała z Raciąża (1496-1513): zarys problematyki, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, T. 111, 2019.
 2. Nieznana pieczęć biskupa płockiego HeNryka Siemowitowica z 1391 r., Dziedzictwo książąt mazowieckich: stan badań i postulaty badawcze, 2017.
 3. Pieczęć sufragana płockiego Jakuba (1475-1495): przyczynek do badań nad średniowiecznym episkopatem tytularnym na Mazowszu, Archiwista Polski, R. 22, Nr 1/2, 2017.

Wojciechowski L.

Pieczęcie zakonu paulinów w Polsce do 1630 roku, Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Wolnicki P.

 1.  Herby biskupów częstochowskich, Ziemia Częstochowska, T. XXXII, 2005.
 2. Kancelarie dziekańskie w Królestwie Polskim, Archeion, T. CIX, 2006.
 3. Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Nasza Przeszłość, T. CVIII, 2007.
 4. Zbiory pieczęci w zespołach akt dziekańskich Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009

Wójcik M. L.

 1. Podział terytorialny Opolszczyzny po śmierci Bolesława I opolskiego (+ 1313) w świetle najstarszej pieczęci księcia niemodlińskiego Bolesława z 1314 roku, Monastycyzm, Słowiańszczyzna i państwo polskie. Warsztat badawczy historyka, pod red. K. Bobowskiego (Prace Historyczne Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, VIII), Wrocław 1994.
 2. Pieczęcie cystersów jemielnickich do połowy XVI wieku (z zespołu Rep. 85 Archiwum Państwowego we Wrocławiu), Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.
 3. Średniowieczne pieczęcie cystersów rudzkich, Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań – Kraków – Mogiła, 5-10 października 1998, pod red. A. M. Wyrwy i J. Dobosza, Poznań 2000.
 4. Tytulatura książąt legnicko-brzeskich do początku XIV wieku,  Silesia Numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber primus. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24-25 listopada 2000 r., pod red. B. Paszkiewicza, Legnica 2001.
 5. Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku, Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod red. K. Skupieńskiego i ks. A. Weissa, Warszawa 2004.
 6. Średniowieczne pieczęcie rycerstwa śląskiego, Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego i J. Wroniszewskiego, wyd. DiG, Warszawa 2006.
 7. Herby, hełmy i klejnoty. Uniwersalne i swoiste treści obrazowe pieczęci rycerstwa śląskiego, Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, pod red. A. Chlebowskiej i A. Gut, Warszawa 2008.
 8. Pieczęcie opatów rudzkich, Klasztor cystersów w Rudach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej 7 czerwca 2008 r. w Rudach, pod red. N. Miki, Racibórz 2008.
 9. Zbiory sfragistyczne Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha i W. Strzyżewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2009.
 10. Pieczęć Ottona von KittlitZ. Osobliwy zabytek sfragistyki rycerskiej z końca XIV wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 65, 2010.
 11. Czternastowieczny tłok pieczętny Piotra von Parchwitz, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, seria nowa, 10 (2011), s. 65-75 [= The 14th-century Seal Stamp of Piotr Parchwitz, The Polish Heraldry Society Yearbook, new series, vol. 10, 2011.
 12. Od hełmu do herbu – przyczynek do badań nad heraldyzacją znaku rycerstwa śląskiego, Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Wyd. DiG,  Warszawa 2011.
 13. Śląskie baktriany. Próba interpretacji symboliki wielbłąda w heraldyce rycerstwa śląskiego na przykładzie czternastowiecznych pieczęci rodzin von Exau i von Grebelwitz, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 3 [7], 2011.
 14. Wrocławska sfragistyka w latach 1811-2011. Badacze, osiągnięcia, perspektywy – Breslauer Sphragistik von 1811-2011. Forscher, Erkentnisse, Perspekiven,  Międzynarodowa Konferencja naukowa ‘Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku’, 4-7.10.2011 r. Streszczenia referatów – Internationale Wissenschaftliche Konferenz ‘Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts’, 4-7.10.2011. Zusammenfassung der Beiträge, Wrocław 2011.
 15. Kolekcja odlewów średniowiecznych pieczęci śląskich Franza Paula von Smitmera w zbiorach Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu, Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej, pod red. M. Golińskiego i S. Rosika (Scripta Historica Medievalia, T. 1), Wrocław 2012.
 16. Sigillum deperditum esT. Uwagi o walorach źródłowych rysunków pieczęci w zespole Dokumenty miasta Wrocławia ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu,  Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, pod red. E. Kościk, R. Żerelika, P. Badyny i F. Wolańskiego, T. 2, Toruń 2012.
 17. Śląska pieczęć z herbem Półkozic z 1365 roku, czyli relikt monarszej protekcji,  Kazimierz Wielki wobec Śląska – Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego, pod red. D. Halmera, Rybnik 2012.
 18. Nieznana pieczęć kanonika wrocławskiego Gerlacha z Pogorzeli. XIII-wieczne znalezisko z okolic Strzegomia, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 68 ,2013.
 19. Nieznana pieczęć opata rudzkiego Piotra Sebickiego z 1602 r., Hereditas Monasteriorum, 2 (2013).www.hm.kasaty.pl.
 20. Pieczęcie żon rycerzy śląskich w dobie przedhusyckiej, Сфрагістичний щорічник, 4 (2013).
 21. Badania sfragistyczne we wrocławskim ośrodku naukowym w latach 1945-2014, Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015. W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu, pod red. W. Kucharskiego, K. Bock-Matuszyk i G. Straucholda, Wrocław 2015.
 22. Nieznana pieczęć Elżbiety von ParchwitZ. Sfragistyczny przyczynek do badań nad życiorysem szlachetnej pani z dynastycznym rodowodem, Kobieta i władza w czasach dawnych, pod red. B. Czwojdrak i A. A. Kluczek, Katowice 2015.
 23. Rogi, haki czy widłaki? O właściwą postać herbu śląskich Landeskronów w średniowieczu, czyli raz jeszcze o sfragistyce w służbie heraldyki,  Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, pod red. Z. Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2015.
 24. Sfragistyka wrocławska w latach 1811-1945, Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu / Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State University in Wrocław, T. 4 / vol. 4: Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. / Wroclaw University in the European Culture of the 19th and 20th Centuries. Papers from the International Scientific Conference, Wrocław 4-7 October 2011, red. / ed. by J. Harasimowicz (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3527), Wrocław 2015.
 25. Modyfikacja godła Uniwersytetu Wrocławskiego. Motywy, proces, efekty,  Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Jaworskiej, R. Jopa i K. Madejskiej, Warszawa 2016.
 26. Pieczęcie rycerstwa śląskiego w dobie przedhusyckiej, T. 1-2, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków-Wrocław 2018.
 27. Pieczęcie klasztoru Premonstratensek w Czarnowąsach, Sztuka dawnego Opola, pod red. B. Czechowicza, J. Filipczyk i A. Kozieła, Opole 2018.
 28. Seals of the Wives of Silesian Knights in the Pre-Hussite Age (1259-1414), A Companion to Seals in the Middle Ages, ed. by L. J. Whatley (Reading Medieval Sources, 2), Leiden-Boston 2019.

Wroniszewski J.

 1. Średniowieczne pieczęcie rycerstwa polskiego, Pieczęcie w dawnej Rzeczpospolitej, pod red. Z. Piecha, J.Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2006.
 2. Herby rycerskie w średniowiecznej sfragistyce Polskiej,  Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, pod red. W. Drelicharza i Z Piecha, Wyd. DiG, Warszawa 2011.

Wyczańska K.

O konserwacji i reprodukowaniu pieczęci, Archeion, T. 19-20, 1955.

Wykaz…

Wykaz urzędów i służby dworu królewskiego w Polsce z czasów Henryka Walezego, wyd. S. Kutrzeba, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, T. IX, Kraków 1902.

Zaborowska J.

Ustrój, dzieje i akta kancelarii Gubernatora Warszawskiego z lat 1866  -1917, Archeion, T. 51, 1969.

Zbudniewek J.

O herbie paulinów w świetle źródeł sfragistycznych, Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Zielińska E.

Siedemnastowieczna pieczęć klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku, Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998.

Zielińska T.

 1. Rody urzędami zaszczycone. Próba sondażu. Społeczeństwo staropolskie, Studia i szkice. T. II. Pod red. A. Wyczańskiego. Warszawa 1979.
 2. Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.

Znamierowski A.

 1. Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003.
 2. Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego, Instytut Heraldyczno-Weksykologiczny, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Górki Wielkie-Cieszyn 2011.

Zybajło W.

Herb i pieczęcie miasta Człuchowa, Szkice Człuchowskie, T. I, Z. 1, 1990.

Zyglewski Z.

Pieczęcie klasztoru cystersów w Koronowie, Nasza Przyszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Vol. 96, 2000.

 

error: Content is protected !!