Źródła archiwalne


Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 1. Konsulat Rzeczypospolitej w Kwidzynie, sygn. 120 Sprawy organizacyjne konsulatu. Fascimile podpisów i pieczęci poszczególnych starostw w Polsce 1925 r.
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 1009 Wzory podpisów i pieczęci starostw i osób upoważnionych do podpisywania dokumentów. 1922-1925.
 3. Prezydium Rady Ministrów IV Rektyfikaty 45, teczka 3 Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz rozporządzenie ministrów: Spraw Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 VIII 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. 1920-1921.
 4. Prezydium Rady Ministrów IV Rektyfikaty 45, teczka 4 Korespondencja w sprawie używania pieczęci z herbem państwowym przez władze i urzędy państwowe. 1922 r.
 5. Prezydium Rady Ministrów IV Rektyfikaty 45, teczka 6 Projekt ustawy o barwach, herbie i godle Rzeczypospolitej Polskiej oraz o godłach, znakach i pieczęciach urzędowych. Korespondencja w tej sprawie. 1924 r.
 6. Prezydium Rady Ministrów IV Rektyfikaty 45, teczka 7 Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach. Korespondencja 1925-1926.

Archiwum Biblioteki Publicznej w Warszawie

 1. Projekt pieczęci Biblioteki Publicznej w Warszawie z 1928 r., sygn. 292.
 2. List artysty plastyka J. Warunkiewicza w sprawie jakości  pieczęci wykonanej przez firmę „Lipczyński”, sygn. 282.
 3. Luźny odcisk w laku pieczęci Biblioteki Publicznej z 4 maja 1940 r, sygn. 468.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 1. Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 1404 Akta tyczące się herbu Królestwa Polskiego. 1830-1843.
 2. Władze centralne powstania listopadowego. 1830-1831, sygn. 332 Względem stempla, pieczęci i pieniędzy.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kępnie. Wydział organizacyjny, sygn. 297 Barwy, godła, pieczęcie i odznaki.
 2. Naczelnik Powiatu Kaliskiego. 1914-1918/1919, sygn. 4 Organizacja pracy urzędu.

Archiwum Państwowe w Katowicach

Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, sygn. 202 Zaopatrzenie wydziałów Naczelnej Rady Ludowej w pieczęcie. Odciski pieczęci.

Archiwum Państwowe w Kielcach

 1. C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie. Oddział Wojskowy Adiutantura, sygn. 25 Wzory pieczęci oraz nadruków urzędowych. 1916 r.
 2. Urząd Wojewódzki Kielecki 1, sygn. 2272 Pieczęcie dla Urzędu Wojewódzkiego i starostw. 1930-1939.
 3. Urząd Wojewódzki Kielecki 1, sygn. 6831 Instrukcje i zarządzenia w sprawie pieczęci i oznak władz organów samorządowych. 1920-1935.

Archiwum Państwowe w Koninie

 1. Akta miasta Dąbia, sygn. 549 Akta dotyczące pieczęci rządowych. 1809-1950.

Archiwum Państwowe w Warszawie

 1. Akta miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, zespół 72/3, sygnatura 1 do 23  tłoki pieczętne.
 2. Akta miasta Warszawy, Zarząd Miejski m.st. Warszawy, zespół 72/3, Biuro Prezydialne, Pisma okólne 1945,  sygn. 1176, s. 136 Okólnik nr 10 dot. należytego uruchomienia spraw pieczęci okrągłych i płaskich oraz druków używanych przez poszczególne komórki organizacyjne Zarządu Miejskiego.
 3. Akta miasta Warszawy Zarząd Miejski m. st. Warszawy, zespół 72/3, Biuro Prezydialne, Sprawy org. Wydziału Wojskowego 1945-1949, sygn. 1067, s. 116 – 121 dot. korespondencja pomiędzy Wydziałem Ogólnym a Wydziałem Wojskowym na temat poprawności używanej pieczęci.
 4. Akta miasta Warszawy, Zarząd Miejski m. st. Warszawy, zespół 72/3, Biuro Prezydialne, Wydział Ewidencji Ludności sygn. 1146, s. 1-2 dot. zamówienia pieczęci okrągłej z syreną, do stemplowania kart meldunkowych.
 5. Rada Narodowa m.st. Warszawy, Korespondencja ogólna Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy I,II 1946, sygn. 141, k. 373, wyjaśnienia w sprawie używania pieczęci przez władze miejskie.
error: Content is protected !!