Regulamin korzystania z Portalu „Sigillarium.pl”


§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego „Sigillarium.pl” (zwanego dalej Portalem), znajdującego się pod adresem www.sigillarium.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna Mariusz Kopniak
  (zwany dalej Wydawcą).
 2. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Celem ich publikacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu sfragistyki, a także stworzenie miejsca do dyskusji i wymiany informacji zarówno dla pasjonatów sfragistyki, jak i profesjonalistów, w tym środowisk akademickich, archiwistów oraz muzealników.
 3. Integralną części Regulaminu jest Polityka prywatności RODO.

§ 2.
Definicje

Stosowane w Regulaminie określenia, mają następujące znaczenie:

a) Administrator Portalu – Użytkownik o specjalnych uprawnieniach, nadzorujący funkcjonowanie Portalu,
b) Autor – osoba, która tworzyła lub współtworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego),
c) Regulamin – niniejszy dokument,
d) Utwór – dobro niematerialne istniejące niezależnie od rzeczy, na której zostało utrwalone; rezultat twórczej pracy człowieka będący przedmiotem prawa autorskiego,
e) Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu.

§ 3.
Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego Użytkownika Internetu.
 2. Podczas korzystania z Portalu gromadzone są automatycznie informacje informatyczne dotyczące połączenia końcowego Użytkownika z serwerem Portalu. Są to takie informacje jak logi systemowe, które zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność Portalu i jego poszczególnych stron.
 3. Portal używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.
 4. Portal gromadzi zanonimizowane statystyki Google Analytics.

§ 4.
Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet, w tym do niedostarczania treści zabronionych (np. treści propagujących przemoc, ustrój totalitarny, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zasadami, o których mowa w ust. 1.
 3. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

§ 5.
Prawa autorskie

 1. Posiadaczem autorskich praw majątkowych do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest jego Wydawca, z wyłączeniem materiałów, o których mowa w ust. 5 pkt b) – d), dla których autorskie prawa majątkowe są określone w przywołanych źródłach lub stosują się do nich ogólne zasady w zakresie prawa autorskiego.
 2. Utwory są zamieszczane na portalu przez Wydawcę.
 3. Użytkownik zainteresowany opublikowaniem na Portalu Utworu powinien być jego Autorem lub posiadać prawo do jego publikacji.
 4. Utwór, o którym mowa w ust. 3, powinien być przesłany w postaci elektronicznej na adres sigillarium@gmail.com, wraz z podaniem imienia i nazwiska Autora lub jego pseudonimu, w celu oznaczenia Utworu ze względu na uzasadniony interes prawny Portalu.
 5. Umieszczane na Portalu Utwory są:
  a) autorstwa lub współautorstwa Wydawcy,
  b) pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł internetowych, za zgodą ich Autorów i wydawców,
  c) pozyskane z innych źródeł, za zgodą ich Autorów i wydawców,
  d) pozyskane bezpośrednio od Autorów.
 6. Użytkownik przesyłając Utwór do Wydawcy w celu publikacji na Portalu, potwierdza że jest Autorem Utworu lub osobą uprawnioną do jego publikacji oraz udzielenia licencji, o której mowa w ust. 7.
 7. Z chwilą przesłania utworu do Wydawcy do publikacji na Portalu Użytkownik udziela – bez odrębnego wynagrodzenia – Wydawcy licencji na korzystanie z Utworu w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wydawca jest upoważniony do udzielania dalszych licencji oraz przeniesienia jej na inny podmiot.
 8. Wydawca jest upoważniony do wykonywania praw zależnych do Utworu oraz udzielanie zgód na ich wykonywanie.
 9. Za publikowanie na Portalu nie są pobierane od Autorów żadne opłaty na jakimkolwiek z etapów przygotowywania i publikowania.
 10. Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 11. Użytkownicy korzystający z Utworów lub kopiujący fragmenty Utworów umieszczonych na Portalu w przypadku:

  a) Utworów określonych w ust. 5 pkt b) i c), zobowiązani są podać pierwotne źródło publikacji danego Utworu,
  b) Utworów określonych w ust. 5 pkt a) i d), zobowiązani są podać informację, że Utwory te pochodzą z Portalu Sigillarium.pl.

 12. Utwory publikowane na Portalu, o których mowa w ust. 5 pkt a) i d) mogą być dla celów naukowych kopiowane z Portalu lub udostępniane w postaci plików przez Wydawcę bezpłatnie. Natomiast w przypadku utworów wykorzystywanych do celów komercyjnych, zasady i warunki ich wykorzystania wymagają każdorazowo uzgodnienia z Wydawcą.     

§ 6.
Treści i komentarze

 1. Na wybranych stronach Portalu istnieje możliwość zamieszczenia komentarzy przez Użytkowników. 
 2. W celu zamieszczenia komentarza można podać swoje imię lub imię i nazwisko lub pseudonim. W przypadku braku podania przez Użytkownika takich informacji, komentarz nie będzie opublikowany. Przed opublikowaniem komentarze są zatwierdzane przez Wydawcę. 
 3. Użytkownicy publikując na Portalu treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji. 
 4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do jakiejkolwiek nienawiści, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady współżycia społecznego. 
 5. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo zgłoszenia komentarza, który uważa za niezgodny z polskim porządkiem prawnym. Informację taką należy przekazać do Administratora Portalu na adres admin@sigillarium.com
 6. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia treści i komentarzy pojawiających się w Portalu oraz blokowania możliwości ich publikacji.

§ 7.
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Treści zawarte w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich wartość merytoryczną, aktualność, dokładność i kompletność,  jak również za ich przydatność dla Użytkowników oraz sposób ich wykorzystania.
 2. Portal nie odpowiada za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe. 
 3. Portal nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu. 
 4. Portal jednostronnie decyduje o treściach zawartych w Portalu, dokonywanych w nich zmianach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów etc.), a także o ich usunięciu. 
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody z tego wynikłe, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących,
  b) zawartość innych stron, do których linki znajdują się w Portalu,
  c) prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu,
  d) wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu,
  e) sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe,
  f) utratę danych, 
  g) działania osób trzecich, które łamią prawo.
 1. Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich. 
 2. Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem Wydawcy.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na Portalu.
error: Content is protected !!