Źródła drukowane (akty normatywne i inne akty prawne)


„Białostocki Dziennik Wojewódzki”

 • 1947, nr 8, poz. 57 Instrukcja  Wojewody  Białostockiego  z  dnia  28  lipca  1947  r.  w  sprawie  przechowywania i  używania  pieczęci  urzędowych  w  starostwach  powiatowych  województwa  białostockiego http://pbc.biaman.pl/Content/18203/nr_08.pdf

„Dziennik Praw Królestwa Polskiego”

 • 1825, t. 9, Postanowienie, że wyrabianie pieczęci rządowych ma mieć miejsce tylko w Mennicy Warszawskiej 7 XII 1824 r.
 • 1838, t. 21, Postanowienie wskazujące formę i wielkość pieczęci dla wszelkich władz Królestwa 20 VII / 1 VIII 1837 r.
 • 1860, t. 54, Postanowienie przepisujące formę, kształt, wielkość i cenę pieczęci rządowych 26 I / 7II 1860 r.
 • 1864, t. 62, Postanowienie o pieczęciach dla wójtów gmin i sądów gminnych 7 / 19 IV 1864 r.
 • 1865, t. 63, Postanowienie o cenach pieczęci i stempli urzędowych 5 / 17 VIII 1865 r.
 • 1867, t. 66, Postanowienie o nowych pieczęciach dla zarządów powiatowych i magistratów z napisem w dwóch językach ruskim i polskim 17 II / 1 III 1867 r.
 • 1868, t. 68, Postanowienie o pieczęciach dla władz gubernialnych i powiatowych oraz dla osób urzędujących, na których wyraźny ma być herb państwa i napis w języku ruskim 19 IV/ 1 V 1868 r.
 • 1870, t. 70, Postanowienie o pieczęciach w zarządach gminnych z herbami guberni 14 / 26 II 1870 r.

„Dziennik Rozporządzeń dla Jeneral-Gubernatorstwa Warszawskiego”

 • 1915, nr 12, poz. 25 Ustawa o miastach dla obszaru Jeneral-Gubernatorstwa Warszawskiego.
 • 1916, nr 48, poz. 152 Statut Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1916, nr 48, poz. 153 Statut Politechniki Warszawskiej.

„Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa dla Okupowanych Polskich Obszarów”

 • 1940, nr 18 Rozporządzenie o używanie byłych polskich godeł w Generalnym Gubernatorstwie z 8 III 1940 r.
 • 1941, nr 88 Rozporządzenie o używaniu pieczęci służbowych w Generalnym Gubernatorstwie z 12 IX 1941 r.

„Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Polskiej”

 • 1846, nr 1, Ustawa rewolucyjna z 23 II 1846 r.
 • 1846 (strony tytułowe), nr 1 z 26 II 1846 r., nr 5 z 2 III 1846 r., nr 6 z 3 III 1846 r.

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej”

 • 1920, nr 13, poz. 112 Rozporządzenie w przedmiocie mężów zaufania dla uprzywilejowanych testamentów.
 • 1920, nr 18, poz. 172 Rozporządzenie o godłach, barwach i pieczęciach samorządowych jednostek prawno-publicznych.
 • 1920, nr 18, poz. 173 Obwieszczenie w sprawie wytwarzania tłoków pieczętnych oraz powielania pieczątek.

„Dziennik Urzędowy C. i K. Komendy Obwodowej w Lublinie”

 • 1915, Część I (15 XI 1915 r.) poz. 2 Utworzenie C. i K. Komendy Obwodowej w Lublinie.

„Dziennik Urzędowy C. i K. Komendy Obwodowej w Olkuszu”

 • 1915, nr 2 ( 1 V 1915 r.), poz. 15 Do wszystkich naczelników gmin!.

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”

 • 1918, nr 1 (strona tytułowa).
 • 1930, nr 18, poz. 369 Okólnik nr 195 z dnia 29 X 1930 r. w sprawie koloru tuszu używanego do pieczęci urzędowych.
 • 1935, nr 19, poz. 102 Okólnik nr 33a z dnia 1 VI 1935 r. o pieczęciach i oznakach organów gmin wiejskich i gromad.
 • 1935, nr 19, poz. 103 Okólnik nr 33b z dnia 1 VI 1935 r. o pieczęciach i oznakach organów gmin wiejskich i gromad.
 • 1935, nr 19, poz. 106 Pismo okólne z dnia 3 VI 1935 r. o odciskach pieczęci.
 • 1935, nr 24, poz. 138 Pismo okólne z dnia 22 VII 1935 r. o herbach związków samorządowych.

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”

 • 1927, nr 6, poz. 91 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorów Okręgów Szkolnych w sprawie języka napisów, ogłoszeń, obrad oraz ksiąg i aktów szkolnych w szkołach i ochronkach państwowych, publicznych szkołach powszechnych oraz szkołach i ochronkach prywatnych.
 • 1931, nr 11, poz. 127 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 XI 1931 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako też we władzach, urzędach, zakładach, instytucjach podległych Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

„Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

 • 1955, nr 47, poz. 314 Dekret z dnia 7 XII 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
 • 1955, nr 47, poz. 316 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 XII 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych wraz z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw 1970 nr 13 poz. 116, Dziennik Ustaw 1971 nr 13 poz. 128, Dziennik Ustaw 1973 nr 47 poz. 281,  Dziennik Ustaw 1974 nr 22 poz. 132, Dziennik Ustaw 1990 nr 73 poz. 436, Dziennik Ustaw 1991 nr 33 poz. 139.

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”

 • 1918, nr 1, poz. 1 Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim.
 • 1919, nr 69, poz. 416 Ustawa z dnia 1 VIII 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 1921, nr 24, poz. 136 Ustawa z dnia 4 II 1921 r. o ustanowieniu orderu „Orła Białego”.
 • 1924, nr 31, poz. 306 Ustawa z dnia 5 II 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
 • 1924, nr 73, poz. 724 Ustawa z dnia 31 VII 1924 r. o języku państwowym i o języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
 • 1924, nr 78, poz. 757 Ustawa z dnia 31 VII 1924 r. o języku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notariatu.
 • 1927, nr 115, poz. 980 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • 1928, nr 65, poz. 593 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 VI 1928 r. o pieczęciach urzędowych.
 • 1930, nr 28, poz. 245 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 III 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
 • 1930, nr 80, poz. 629 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 XI 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • 1932, nr 22, poz. 165 Ustawa z dnia 17 III 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 • 1932, nr 60, poz. 571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 VII 1932 r. Kodeks Karny.
 • 1932, nr 104, poz. 871 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 XI 1932 r. o pieczęciach organów adwokatury.
 • 1933, nr 29, poz. 246 Ustawa z dnia 14 III 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • 1933, nr 35, poz. 294 Ustawa z dnia 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju terytorialnego.
 • 1937, nr 17, poz. 111 Ustawa z dnia 3 III 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • 1939, nr 2, poz. 8 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 X 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • 1950, nr 14, poz. 130 Ustawa z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
 • 1956 (Londyn), nr 3, poz. 1 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 XI 1956 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 XII 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie.
 • 2005, nr 235 poz. 2000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

„Dziennik Zarządu Miasta stołecznego Warszawy”

 • 1917, nr 52, s. 2-3 Przepisy o pieczęciach używanych przez Magistrat m. stoł. Warszawy i podległe mu organy i instytucje miejskie.
 • 1939, nr 20-21, poz. 24 Przepisy kancelaryjne Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie.

„Kielecki Dziennik Urzędowy”

 • 1933, nr 11, poz. 94 Okólnik Wojewody Kieleckiego nr 23 z dnia 8 IV 1933 w sprawie oznak i pieczęci urzędowych samorządu terytorialnego. Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 24 „Oznaki  i pieczęcie urzędowe samorządu terytorialnego” z dnia 14 III 1933 r.

„Kielecki Dziennik Wojewódzki”

 • 1945, nr 2, poz. 16 Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z dnia 3 VII 1945 roku o odznakach władz i urzędów.

„Monitor Polski”

 • 1938, nr 33, poz. 31 Zatwierdzenie herbu Warszawy.

„Poznański Dziennik Wojewódzki”

 • 1945, nr 5, poz. 37 Obwieszczenie Wojewody Poznańskiego z dnia 27 VII 1945 r. dotyczące wykonywania i zamawiania pieczęci (stempli).
error: Content is protected !!