Wybrane herbarze dostępne w internecie


    Postępująca elektronizacja oraz digitalizacja informacji, a tym samym coraz większe znaczenie bibliotek cyfrowych powodują, że dostępny w internecie zasób wiedzy z roku na rok przyrasta w postępie geometrycznym. Proces ten dotyczy zarówno publikacji książkowych wydanych przed kilkoma wiekami, jak i coraz częściej współczesnych wydań, w przypadku których autorzy decyduję się na zastąpienie formy papierowej formą cyfrową. Wynika to z potencjału jaki oferuje internet – jako medium z łatwym i nieograniczonym terytorialnie dostępem.

    Ogromną rolę w przeszukiwaniu tego zasobu odgrywają wyszukiwarki internetowe. Jednak po podaniu określonego hasła, prezentują z reguły zbyt dużą dawkę informacji, a przebrnięcie poprzez nią może zająć sporo czasu. Dlatego dla sprawnego i selektywnego dotarcia do odpowiednich informacji związanych z heraldyką, uwzględniając szczególnie potrzebę zdefiniowania właścicieli herbów spotykanych na tłokach pieczętnych, utworzona została na portalu Sigillarium.pl sekcja z wyselekcjonowanymi herbarzami dostępnymi w internecie.

    Zaprezentowane w tej części źródła, to głównie wybrane elektroniczne wersje starych herbarzy, dostępne w ramach portalu Google books, w oparciu o które powstawały późniejsze opracowania. Według prof. S. Górzyńskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, liczbę polskich i zagranicznych herbarzy dostępnych w internecie należy szacować na około 600. Dodatkowo w tej części przedstawiono także dostępny w internecie portal autorstwa T. Gajla, zawierający „wyszukiwarkę” heraldyczną. Lista herbarzy będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne pozycje.


error: Content is protected !!