Najnowsze publikacje (lata 2019 – 2021)


 1. Adamczewski M., Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wyd. DiG, Warszawa 2019.
 2. Bauman Sz., Nieznany wyrób pieczętarski Fryderyka Wilhelma Belowa. Komunikat, Przegląd Archiwalno-Historyczny, T. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225459/Nieznany_wyr%C3%B3b_piecz%C4%99tarski_Fryderyka_Wilhelma_Belowa._Komunikat._Unknown_seal_matrix_by_Fryderyk_Wilhelm_Below._Announcement_
 3. Bauman Sz., Krakowscy wytwórcy i sprzedawcy pieczęci w pierwszej połowie XX w. Wprowadzenie do zagadnienia, Krakowski Rocznik Archiwalny, T.25, 2019. https://www.academia.edu/43740532/Krakowscy_wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_w_pierwszej_po%C5%82owie_XX_w_Wprowadzenie_do_zagadnienia_An_introduction_to_Krakow_s_seal_makers_and_dealers_in_the_first_half_of_the_20th_century_
 4. Bauman Sz. Chrząszcz P., Wytwórcy i sprzedawcy pieczęci ogłaszający się w prasie poznańskiej w latach 1815–1939, Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225377/Wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_og%C5%82aszaj%C4%85cy_si%C4%99_w_prasie_pozna%C5%84skiej_w_latach_1815_1939_Makers_and_sellers_of_seals_advertising_their_services_in_the_Pozna%C5%84_press_in_the_years_1815_1939_
 5. Dorcz K., Herb Gminy Smyków, https://www.konskie.org.pl/2019/01/herb-gminy-smykow.html#more, 2019.
 6. Dorcz K., Projekty sztandaru i łańcuchów władz Gminy Włocławek, 2019.
 7. Dorcz K., Projekty flagi, sztandaru i łańcuchów władz Brześcia Kujawskiego / pow. włocławski — w realizacji, 2019.
 8. Giersz J., Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych XIX i XX wieku, Odkrywca Nr 5, 2019.
 9. Giersz J., Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917  –  1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1, 2020. http://ptn.pl/2020/06/05/biuletyn-numizmatyczny-nr-1-397-2020/
 10. Giersz J., Bogate życie Galicji na pieczęciach krakowskich rytowników, Odkrywca, Nr 8, 2020.
 11. Górzyński S., Pieczęcie uwierzytelniające zawarcie unii lubelskiej i ich właściciele, Unia lubelska 1569: pieczęcie i herby, Wyd. DiG, Warszawa 2019.
 12. Pr. zb. pod red.  Gut P. i Hlebionek M., Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020.
 13. Hake W., [współautor] Polskie sygnety herbowe z XV – XX wieku w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, Warszawa 2020.
 14. Hlebionek M., Miasto na pieczęci: wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus, Zapiski Historyczne T. 84 Z. 1, 2019 http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/130e0127ac80d2704eacabc48fc67a0c_ZH_84-1_04_Hlebionek_N.pdf 
 15. Kałuski T., Od przedstawień figuralnych do heraldycznych: opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku, Studia Źródłoznawcze, T. 57, 2019.
 16. Kopniak M., Włodzimierz Rewski (1878-1948). Kolekcjoner i filantrop, Odkrywca, Nr 3, 2021.
 17. Nabiałek K., Pieczęcie starostów księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku, Roczniki Historyczne, Rocznik LXXXV, 2019.
 18. Pawłowska A., Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu Brandenbursko-Pruskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
 19. Seroka H. Pieczęcie i herb miasta Kęt w XVI-XVIII wieku, Kęty: blaski i cienie w minionych wiekach –  monografia historyczna, T. 1, 2019.
 20. Stróżyk P. Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania, Roczniki Historyczne, R. 85, 2019.
 21. Wójcik M.L. Seals of the Wives of Silesian Knights in the Pre-Hussite Age (1259-1414), A Companion to Seals in the Middle Ages, ed. by L. J. Whatley (Reading Medieval Sources, 2), Leiden-Boston 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!