Najnowsze publikacje (lata 2019 – 2021)


 1. Adamczewski M., Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wyd. DiG, Warszawa 2019.
 2. Pr. zb. pod red. Adamczewski M. oraz Florczak I., Górzyński S., Jaworska A., Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), Wyd. DIG, Warszawa 2021.
  http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/2021/09/04/zakonczono-badania-na-temat-orla-bialego-w-xix-i-xx-w/
 3. Bauman Sz., Nieznany wyrób pieczętarski Fryderyka Wilhelma Belowa. Komunikat, Przegląd Archiwalno-Historyczny, T. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225459/Nieznany_wyr%C3%B3b_piecz%C4%99tarski_Fryderyka_Wilhelma_Belowa._Komunikat._Unknown_seal_matrix_by_Fryderyk_Wilhelm_Below._Announcement_
 4. Bauman Sz., Krakowscy wytwórcy i sprzedawcy pieczęci w pierwszej połowie XX w. Wprowadzenie do zagadnienia, Krakowski Rocznik Archiwalny, T.25, 2019. https://www.academia.edu/43740532/Krakowscy_wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_w_pierwszej_po%C5%82owie_XX_w_Wprowadzenie_do_zagadnienia_An_introduction_to_Krakow_s_seal_makers_and_dealers_in_the_first_half_of_the_20th_century_
 5. Bauman Sz. Chrząszcz P., Wytwórcy i sprzedawcy pieczęci ogłaszający się w prasie poznańskiej w latach 1815–1939, Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. VI, Poznań 2019. https://www.academia.edu/42225377/Wytw%C3%B3rcy_i_sprzedawcy_piecz%C4%99ci_og%C5%82aszaj%C4%85cy_si%C4%99_w_prasie_pozna%C5%84skiej_w_latach_1815_1939_Makers_and_sellers_of_seals_advertising_their_services_in_the_Pozna%C5%84_press_in_the_years_1815_1939_
 6. Dorcz K., Herb Gminy Smyków, https://www.konskie.org.pl/2019/01/herb-gminy-smykow.html#more, 2019.
 7. Dorcz K., Projekty sztandaru i łańcuchów władz Gminy Włocławek, 2019.
 8. Dorcz K., Projekty flagi, sztandaru i łańcuchów władz Brześcia Kujawskiego / pow. włocławski — w realizacji, 2019.
 9. Giersz J., Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych XIX i XX wieku, Odkrywca Nr 5, 2019.
 10. Giersz J., Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917  –  1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny, Nr 1, 2020. http://ptn.pl/2020/06/05/biuletyn-numizmatyczny-nr-1-397-2020/
 11. Giersz J., Bogate życie Galicji na pieczęciach krakowskich rytowników, Odkrywca, Nr 8, 2020.
 12. Górzyński S., Pieczęcie uwierzytelniające zawarcie unii lubelskiej i ich właściciele, Unia lubelska 1569: pieczęcie i herby, Wyd. DiG, Warszawa 2019.
 13. Pr. zb. pod red.  Gut P. i Hlebionek M., Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020.
 14. Hake W., [współautor] Polskie sygnety herbowe z XV – XX wieku w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, Warszawa 2020.
 15. Hlebionek M., Miasto na pieczęci: wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus, Zapiski Historyczne T. 84 Z. 1, 2019 http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/130e0127ac80d2704eacabc48fc67a0c_ZH_84-1_04_Hlebionek_N.pdf 
 16. Kałuski T., Od przedstawień figuralnych do heraldycznych: opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku, Studia Źródłoznawcze, T. 57, 2019.
 17. Kopniak M., Włodzimierz Rewski (1878-1948). Kolekcjoner i filantrop, Odkrywca, Nr 3, 2021.
 18. Nabiałek K., Pieczęcie starostów księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku, Roczniki Historyczne, Rocznik LXXXV, 2019.
 19. Pawłowska A., Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu Brandenbursko-Pruskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
 20. Seroka H. Pieczęcie i herb miasta Kęt w XVI-XVIII wieku, Kęty: blaski i cienie w minionych wiekach –  monografia historyczna, T. 1, 2019.
 21. Stróżyk P. Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania, Roczniki Historyczne, R. 85, 2019.
 22. Wójcik M.L. Seals of the Wives of Silesian Knights in the Pre-Hussite Age (1259-1414), A Companion to Seals in the Middle Ages, ed. by L. J. Whatley (Reading Medieval Sources, 2), Leiden-Boston 2019.
error: Content is protected !!