Pieczęć warszawskiej skarbnicy wiedzy


Janusz Giersz

Pieczęć warszawskiej skarbnicy wiedzy

   Wiek XIX. na ziemiach polskich charakteryzował się świadomymi i systematycznymi działaniami zaborców w zakresie depolonizacji. W szczególności dotyczyło to germanizacji i rusyfikacji. Wielu rodzimych intelektualistów nie godziło się z tym i podejmowało różnorodne inicjatywy mające zaktywizować życie kulturalne i oświatowe lokalnych społeczności. Jedną z takich inicjatyw było powstanie Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, która w życiu intelektualnym stolicy, w zakresie kultury i nauki, odgrywała i odgrywa niebagatelną rolę.

    Historia biblioteki rozpoczyna się w 1907 r. Została ona utworzona z inicjatywy Towarzystwa Biblioteki Publicznej, które powstało rok wcześniej, tj. w 1906 r. Nie było to jednak w Warszawie przedsięwzięcie pionierskie. Pierwszą biblioteką o charakterze publicznym była Biblioteka Rzeczpospolitej Załuskich, która powstała w 1740 r., ale po upadku Powstania Kościuszkowskiego znajdujące się w niej książki zostały wywiezione do Petersburga (częściowo zbiór ten został zwrócony w latach 1921 – 1923). Kolejnymi znanymi bibliotekami były: Biblioteka Ordynacji Zamoyskich (1811 – 1944), Biblioteka Ordynacji Krasiński (1814 – 1944) oraz Biblioteka Ordynacji Przeździeckach, założona w 1842 r., a funkcjonująca w Warszawie w okresie 1852 – 1939. Należy jeszcze wspomnieć o bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, utworzonego w 1808 r., który pod różnymi nazwami, i z przerwami związanymi z powstaniami narodowymi, funkcjonuje podobnie jak jego biblioteka do dnia dzisiejszego[1].

    Wymienione powyżej biblioteki, mimo że były w zasadzie ogólnodostępne, miały ze względu m.in. na powiązania z polskimi rodami arystokratycznymi oraz lokalizacje w pałacach, charakter elitarny. Natomiast powstała na początku XX w. Biblioteka Publiczna była już zdecydowanie egalitarna i przeznaczona dla różnych grup społecznych. Działania w zakresie jej powstania były podjęte przez działaczy oświatowych i wybitnych intelektualistów z tamtego okresu, na czele ze Stefanem Żeromskim i Samuelem Dicksteinem (profesorem matematyki i pierwszym Prezesem Towarzystwa Biblioteki Publicznej).

Il. 1. Samuel Dickstein
(domena publiczna)

Il. 2. Stefan Żeromski,
portret K. Mordasewicza
(domena publiczna)

    W początkowym okresie funkcjonowania biblioteka mieściła się w wynajętym lokalu przy ul. Rysiej 1 (obecnie Plac Dąbrowskiego).  Od momentu otwarcia bardzo dynamicznie rozwijała się w zakresie posiadanej liczby woluminów. Wiązało się to z dużą hojnością elit intelektualnych Warszawy w zakresie przekazywania w formie darów obszernych księgozbiorów. Biblioteka otrzymała w darze m.in. księgozbiory Zygmunta Glogera (historyka, etnografa), Juliana Kramsztyka (lekarza pediatry), Walentego Dutkiewicza (profesora prawa), Ignacego Bernsteina (bibliotekarza i współtwórcy Głównej Biblioteki Judaistycznej), Bolesława Prusa (wraz z rękopisami). Wszechstronny charakter gromadzonych zbiorów stwarzał szerokie możliwości zaspakajania potrzeb w zakresie wiedzy, niezależnie od możliwości intelektualnych czytelników.

Il. 3. Zygmunt Gloger,
portret K. Millera
(domena publiczna)

Il. 4. Julian Kramsztyk
(domena publiczna)

Il. 5. Walenty Dutkiewicz (domena publiczna)

    Dynamiczny rozwój biblioteki zarówno pod względem liczby czytelników, jaki przyrostu woluminów, spowodował, że w bibliotece w pewnym momencie zabrakło powierzchni. W konsekwencji konieczna stała się jej rozbudowa. Z pomocą przyszła Eugenia Kierbedź, filantropka i żona Stanisława Kierbedzia, która sfinansowała budowę nowego gmachu biblioteki przy ulicy Koszykowa 26. Motywem jej działania było uczczenie pamięci ojca (także Stanisława) i realizacja woli męża.

Il. 6. Eugenia Kierbedziowa,
portret K. Starbowskiego,
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

    Projekt został przygotowany przez J. Heuricha (il. 7) i zaprezentowany społeczeństwu Warszawy m. in. w „Tygodniku Ilustrowanym” w sierpnia 1912 r., który w taki oto sposób opisywał to przedsięwzięcie: „Warszawa pozyskuje tedy nowy gmach Biblioteki publicznej. Obszar placu, na którym dokonywa się budowa gmachu wynosi 6,000 łokci kwadr. Front od ulicy Koszykowej mierzy 70 łokci. Wysokość gmachu 38 łokci. Z lewej strony budynku znajdować się będzie wjazd przez bramę na dziedziniec, przy którym mają być urządzone: stałe biuro biblioteczne, sortownia książek, sala dla bibliografii oraz introligatornia. Po stronie prawej, od frontu, urządzone będzie wejście główne do westybulu, szatni oraz garderób oddzielnych dla kobiet i mężczyzn.”

Il. 7. Gmach Biblioteki Publicznej. Projekt architekta J. Heuricha, źródło: „Tygodnik Ilustrowany” nr 33 z 17 sierpnia 1912 r.

    Budowa gmachu Biblioteki Publicznej została zakończona w 1914 r. i na zgromadzeniu ogólnym członków TBP, 5 czerwca tego roku, Eugenia Kierbedziowa przekazała w formie darowizny budynek wraz z wyposażeniem Towarzystwu. Szczegółowa relacja z tego zgromadzenia oraz zajęcia gotowego gmachu (il. 8) znalazły się w „Tygodniku Ilustrowanym” z 13 czerwca 1914 r.

    O doniosłości tego wydarzenia dla kultury i oświaty nie tylko Warszawy, ale i całej Polski świadczą przytoczone słowa mecenasa Antoniego Osuchowskiego – Prezesa TBP: „Ten dar stanowi epokę dla dalszego rozwoju instytucyi. Odtąd, niekrępowani szczupłem i nieodpowiedniem pomieszczeniem, będziemy w możności uporządkować nasze książki, pozostające jeszcze w pakach dla braku miejsca, mamy możność przyjmować nowe dary w naturze i zaraz je rozmieszczać na pułkach, należycie rozwinąć i rozszerzyć Czytelnie naukową – jednym słowem, gmach własny daje nam szeroką podstawę do dalszego rozwoju i postawienia naszej Biblioteki na stopie europejskiej, zgodnie z wymaganiami czasu i postępu, na wzór wielkich pokrewnych instytucyi na Zachodzie”.

Il. 8. Gmach Biblioteki im. Stanisławostwa Kierbedziów przy ulicy Koszykowej, źródło: „Tygodnik Ilustrowany”
nr 24 z 13 czerwca 1914 r.

    W 1914 r. Biblioteka posiadała ponad 100 tyś woluminów, natomiast w nowym gmachu była możliwość składowania do 300 tyś, z opcją szybkiego rozszerzenia powierzchni magazynowej nawet do 500 tyś. Biblioteka borykała się jednak z problemami finansowymi, ponieważ była utrzymywana ze składek członków Towarzystwa i abonamentu. Źródła te nie gwarantowały właściwego funkcjonowania tej instytucji. Dla przykładu w 1914 r., po przejęciu nowego gmachu, minimalne koszt roczne funkcjonowania były szacowane na poziomie 30 tys. rubli, przy przychodach z opłat członkowskich na poziomie 6 tys. i abonamentu około 1,7 tys. rubli. Wsparciem dla finansów były darowizny, jednak ich nieprzewidywalność nie zabezpieczała stabilnego funkcjonowania Biblioteki. W 1928 r. ze względu na potrzebę zapewnienia bibliotece stałego źródła finansowania, Towarzystwo rozwiązało się, a jego majątek, w tym Bibliotekę, przejął samorząd Warszawy. Od tego momentu stała się ona Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy.

    Zmiana statusu Biblioteki wiązała się między innymi z zamówieniem nowych pieczęci. Nowe władze podeszły do tego zagadnienia bardzo profesjonalnie. Procedurę zamówienia nowej pieczęci (il. 9) rozpoczęły od przygotowania jej projektu. Pochodzi on z 1928 r., i do dzisiaj znajduje się w Archiwum Biblioteki Publicznej (ABP). Projekt ten został wykonany bezpłatnie przez artystę plastyka J. Warunkiewicza (il. 10). Dodatkowo w archiwum ABP znajduje się korespondencja z 29 września 1928 r. pomiędzy projektantem a dyrekcją Biblioteki odnośnie, jakości wykonania pieczęci. Dowiadujemy się z niej m.in., że „firma „Lipczyński”, która dotąd słynie za jedną z pierwszych i która wykonała jeden mój dawny projekt wspaniale, tym razem widocznie wskutek niedokładności czy to fotografii ich, czy roboty rytowniczej – zupełnie i samowolnie zmieniła kształt nosa, usta, podbródek syreny – co nawet nieartysta może powiedzieć przez porównanie oryginału z pieczątką. Takoż oko nie jest na mojem miejscu, a skomponowane. Oczywiście obniża to wdzięk syreny mojej. Firma Lipczyński przez delikatne spiłowanie zgrubionych konturów może i powinna ten błąd naprawić”[2]

Il. 9. Typariusz (mosiężny wklęsłoryty) BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY (owal 42 x 47 mm, wys. 7,9 mm)
oraz uchwyt (wys. 95 mm z matrycą), kolekcja prywatna, Fot. J. Giersz.

Il. 10. Projekt J. Warunkiewicza pieczęci Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Ze zbioru ABP,
sygn. A 292. Fot. J. Giersz.

Trudno stwierdzić, czy firma „Lipczyński” dokonała korekty, jednak nie można się nie zgodzić z artystą, że jakość wykonania syreny (szczególnie twarzy) pozostawia wiele do życzenia (patrz il. 11).

Il. 11. Powiększony fragment postaci syreny – projekt i wykonanie.

W archiwum Biblioteki znajduje się także luźny odcisk tej pieczęci, przy którym jest umieszczona data 4 maja 1940 r. (patrz il. 12).

Il. 12. Odcisk (luźny) w czerwonym laku pieczęci Biblioteki. Ze zbioru ABP, sygn. A 468. Fot. J. Giersz

  Il. 13. Winieta biuletynu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1930 r.).

    Po przejęciu przez miasto, Biblioteka rozwijała się dynamicznie oraz powiększała swoje zasoby książkowe. Przed rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 r. posiadała już ponad 500 tys. woluminów. W czasie działań wojennych księgozbiór uległ jednak prawie całkowitemu zniszczeniu. Z pożogi wojennej udało się uratować tylko około 16 % zbioru, to jest ok. 100 tyś woluminów (300 tys. uległo spaleniu, a 100 tys. wywieziono). Działalność Biblioteki została wznowiona 26 maja 1945 r. i od tego momentu Biblioteka ponownie systematycznie zwiększała swój stan posiadania. Obecnie w Bibliotece znajduje się ponad 1,5 mln woluminów wydawnictw polskich i obcojęzycznych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Według danych sprzed pandemii covid-19, rocznie Bibliotekę odwiedzało około 180 000 czytelników.

Przypisy:

[1] Dla pełnego obrazu należy jeszcze wymienić powstałą w 1858 r., z inicjatywy księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego, bezpłatną czytelnię w ramach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz zorganizowaną przez Jadwigę i Jana Władysława Dawidów w 1894 r. Czytelnię Dzieł i Pism Naukowych.
[2] ABP, sygn. A 282.

Źródła:

  1. Archiwum Biblioteki Publicznej
  2. Biblioteka na Koszykowej 1907 – 1997, praca zbiorowa, Warszawa 1999 r.
  3. Giersz J. Pieczęcie władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917–1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn PTN nr.1, Warszawa 2020 r.
  4. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
  5. Strona internetowa Biblioteki : https://www.koszykowa.pl/
  6. Tygodnik Ilustrowany nr 33 z 17 sierpnia 1912 r.
  7. Tygodnik Ilustrowany nr 24 z 13 czerwca 1914 r.

error: Content is protected !!