Pieczęcie papierowe z podkładem


Spis treści

Zarys historyczny zbioru pieczęci gromadzonych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich  / 7

Proweniencja obiektów składających się na kolekcję pieczęci papierowych z podkładem woskowych i innych  / 9

Stam faktyczny kolekcji  / 14

Grupy właścicieli / 15

Zakończenie / 24

Układ katalogu oraz ilustracji / 26

Katalog

Pieczęcie królów polskich / 31

Pieczęcie księstw / 36

Pieczęcie urzędników królewskich i ziemskich / 37

Pieczęcie biskupów polskich, władyków ruskich oraz kurii biskupich / 45

Pieczęcie kapituł katedralnych / 48

Pieczęcie kościelne (konsystorzy, prepozytur, dekanatów, parafii, kolegiów i służb wyznaniowych / 48

Pieczęcie zakonne / 58

Pieczęcie szlachty polskiej / 61

Pieczęcie urzędów koronnych i litewskich: centralnych, ziemskich,  wojewódzkich i powiatowych / 62

Pieczęcie konfederacji / 66

Pieczęcie miast i urzędników miejskich / 67

Pieczęcie sądów miejskich i organów ścigania / 75

Pieczęcie cechów / 79

Pieczęcie urzędów gromadzkich wsi / 82

Pieczęcie urzędów dominialnych / 83

Pieczęcie zakładów / 85

Konkordancja numerów katalogowych pieczęci papierowych z podkładem woskowym i innym zbioru sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z ich numerami inwentarzowymi  / 87

 

Bibliografia / 89

Źródła / 89

Opracowania / 90

Wykaz skrótów / 94

Indeks osób / 96

Indeks nazw geograficznych / 100

Summary / 111

 Tablice ilustracyjne (I XL) / 113

 

error: Content is protected !!