Piotr Bokota – Zarys bibliografii sfragistyczno-heraldycznej


 1. Historia herbu Włocławka, Włocławek 1992.
 2. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, scenariusz wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku [dalej cyt.: MZKiD], 1992.
 3. Historia herbu Włocławka, scenariusz wystawy w MZKiD, 1993.
 4. Uwagi o pieczęciach i herbie Włocławka w średniowieczu i okresie nowożytnym, w: „Rocznik Muzealny”, t. V, Włocławek 1994.
 5. Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Muzeum im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, w: „Rocznik Muzealny”, t. V, Włocławek 1994.
 6. Herb i pieczęcie Włocławka w okresie zaborów (1793-1918), w: „Rocznik Muzealny”, t. VI, Włocławek 1996.
 7. Pieczęcie średniowieczne i nowożytne, informator do wystawy w MZKiD, Włocławek 1996.
 8. Skępe – w poszukiwaniu właściwego herbu, „Ziemia Dobrzyńska”. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, pod red. Mirosława Krajewskiego, z. IV, 1996.
 9. Tłoki pieczętne w zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, w: „Rocznik Muzealny”, t. VI, Włocławek 1996.
 10. Herby Brześcia Kujawskiego, w: „Życie kulturalne w Brześciu Kujawskim”, gazeta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Brześciu Kujawskim, bezpłatny dodatek do „Informatora Rady i Zarządu Miasta i Gminy Brześć Kujawski”, nr 1, 1997.
 11. Godła rzemieślnicze i przemysłowe dawnej Polski, w: Seminarium „Polanwil-S’98” jakość w przetwórstwie, Ustka 1998.
 12. W sprawie herbu Raciążka, w: „Stanica”, Gazeta Gminy Raciążek, nr 3, 1998.
 13. Zaborcza symbolika państwowa na Kujawach wschodnich w dobie powstania styczniowego, w: „Rocznik Muzealny”, t. VII, Włocławek 1998.
 14. Herb i pieczęcie miasta, w: Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. 1, Włocławek 1999.
 15. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie zaborów (1793-1918), w: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), materiały sesji naukowej we Włocławku 5-6 grudnia 1996 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999.
 16. Desygnaty powiatu włocławskiego – herb, flaga, pieczęcie, sztandar, łańcuchy, laska ceremonialna – współautor Jan Pakulski, mps, Włocławek 2000.
 17. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – przeszłość i teraźniejszość, informator do wystawy w MZKiD, Włocławek 2000.— Materiały do dziejów miast guberni siedleckiej i ich herbów w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, „Archeion”, t. CI, 2000.
 18. Projekty herbów miast z lat 1846-1847 i ich źródła na przykładzie ośrodków miejskich powiatów lipnowskiego i włocławskiego, w: „Rocznik Muzealny”, t. VIII, Włocławek 2000.
 19. Uwagi o średniowiecznych pieczęciach Dobrzynia nad Wisłą, w: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej, z. V, materiały z sesji popularnonaukowej w Dobrzyniu nad Wisłą 16 listopada 2000 r., Dobrzyń nad Wisłą 2000.
 20. Desygnaty Gminy Bytoń – herb, flaga i pieczęcie gminy (pow. Radziejów), 2001, współautor projektów Krzysztof Dorcz.
 21. Desygnaty Gminy Radziejów – herb, flaga i pieczęcie gminy (pow. Radziejów), 2001, współautor projektów Krzysztof Dorcz.
 22. Symbole miasta Włocławka. O pieczęciach, barwach, atrybutach władz i hejnale, Włocławek 2001.
 23. Heraldyka samorządowa na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939), materiały sesji naukowej we Włocławku 24-25 października 2001 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002.
 24. Heraldyka radziejowska, w: Radziejów poprzez stulecia. Materiały sesji naukowej „Radziejów poprzez stulecia. W 750-lecie nadania praw miejskich dla Radziejowa” z 11 maja 2002 r. w Radziejowie, pod red. Dariusza Karczewskiego, Włocławek – Radziejów 2002.
 25. Herby miast Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie zaborów (1793-1918), rozprawa doktorska w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, 2003.
 26. Herb Gminy Lubanie (zarys historyczny i podstawa prawna) – projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Lubanie (pow. włocławski), mps, Włocławek maj-czerwiec 2004.
 27. Heraldyka miast powiatowych rejencji inowrocławskiej w latach 1939-1945, w: Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945), materiały sesji naukowej we Włocławku 14-15 października 2004 r., pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005.
 28. Pieczęcie i herby Służewa na Kujawach, w „Ziemia Kujawska”, t. XVIII, Inowrocław-Włocławek 2005.
 29. Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu.Cz. 1: Legenda pieczęci, w: „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. XXI, Włocławek 2006.
 30. Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w okresie nowożytnym. Cz. 1: Legenda pieczęci, w: „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. XXII, Włocławek 2007.
 31. Kolekcja sfragistyczna Franciszka Tarczyńskiego w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa 2009.
 32. Pieczęcie i herb Nieszawy w czasach staropolskich, w: „Ziemia Kujawska”, t. XXII, Inowrocław-Włocławek 2009.
 33. Pieczęcie miast Kujaw Brzeskich jako źródło do dziejów i procesu heraldyzacji znaków miejskich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, pod red. Zenona Piecha, Warszawa 2015. Zob.: Piotr Nowakowski, Wspomnienie o Piotrze Bokocie (1960-2011), w: „Rocznik Muzealny”, t. XIV, Włocławek 2012.


  Opracowanie: Krzysztof Dorcz, lipiec 2020.

error: Content is protected !!