Portal sigillum.com.ua


    Na portalu znajdującycm się pod adresem https://sigillum.com.ua pasjonaci sfragistyki mogą  zapoznać się z dużą dawką wiedzy dotyczącej tej dziedziny. Portal został uruchomiony przez Instytut Specjalnych Dyscyplin Historycznych Muzeum Szeremietiewych w Kijowie, który jest placówką naukową powołaną w 2011 r., w celu wspierania rozwoju sfragistyki, heraldyki, genealogii, paleografii, numizmatyki, geografii historycznej, kartografii, uniformologii, historii uzbrojenia i dyscyplin pokrewnych.

    Założycielem Instytutu jest Oleksiej Szeremietiew, biznesmen, mecenas sztuki oraz kolekcjoner. Warto podkreślić, że zbiory sfragistyczne zgromadzone w Muzeum Szermietiewych przekraczają 10 000 obiektów. W prace Instytutu zaangażowani są czołowi naukowcy z kilku krajów, którzy aktywnie angażują się zarówno w badania stosowane, jak i rozwój teoretycznych podstaw tych dziedzin nauk historycznych. Instytut organizuje międzynarodowe konferencje, zajmuje się działalnością wydawniczą i wystawienniczą.

Il. 1. Katalog „1000 lat pieczęci ukraińskiej”
(fot. Muzeum Szermietiewych)

Dorobkiem przywołanych konferencji jest publikowany od 2011 r. „Rocznik sfragistyczny”. Priorytetem rocznika jest prezentacja nieznanych dotąd zabytków sfragistycznych, publikacja materiałów z konferencji i seminariów sfragistycznych, dokumentów archiwalnych, przeglądów i recenzji, a także promocja sfragistyki jako dyscypliny historycznej o dużym potencjale naukowym. Od 2017 roku ukazało się sześć edycji, z których każda poświęcona jest odrębnemu tematowi. Istotną rolę w rozwoju sfragistyki odegrał czwarty numer Rocznika, ponieważ jego wydanie zbiegło się z ważnymi wydarzeniami dla ukraińskiej sfragistyki, czyli otwarciem wystawy „1000 lat pieczęci ukraińskiej” w Narodowym Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie. Na wystawie zorganizowanej przez pracowników Muzeum Szeremietiewych znalazło się ponad 400 pieczęci z różnych epok, które w wyjątkowy sposób przedstawiały różne etapy kulturowego i historycznego rozwoju Ukrainy. Organizacja tego przedsięwzięcia zajęła prawie 4 lata. Przy tej okazji został wydany bogaty katalog zbiorów, zatytułowany analogicznie jak cała wystawa, czyli „1000 lat pieczęci ukraińskiej”.

W konferencjach organizowanych przez Instytut biorą udział także naukowcy z Polski w tym m.in. prof. Z. Piech oraz prof. M. Hlebionek. Zobacz prelekcje tych osób z konferencji pt. „Symbole narodowe na pieczęciach nowo powstałych państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1917–1920” zorganizowanej w dniach 16-17.03.2018 w Kijowie:

Z. Piech, Pieczęcie XX wieku jako źródło historyczne. W poszukiwaniu kwestionariusza badawczego.
M. Hlebionek, Formowanie się polskiej sfragistyki na terenach należących do Prus.

Zobacz więcej informacji o tej konferencji.

    Zasób informacji dostępnych na portalu sigillum.com.ua został zaprojektowany tak, aby każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, mógł łatwo uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, bez przełączania się na inne zasoby. Portal podzielony jest na następujące sekcje:

O instytucie

Przewodnik po witrynie

Pracownicy


Historiografia


Źródła


Wydawnictwo / Sklep

Oferta współpracy

Genealogia


Poradnik genealogiczny

Źródła i literatura

Heraldyka


Katalog herbów

Źródła i literatura


Sfragistyka


Sfragistyczne zabytki

Katalog „1000 lat pieczęci ukraińskiej”

Źródła i literatura


Konserwacja


Projekty


Warsztaty

Konferencja sfragistyczna

Wystawy i prezentacje

Wikipedia

Sekcja opisuje historię i działalność Instytutu, a szczególnie jego wkład w rozwój i promocję historii.

Sekcja została stworzona w celu możliwości wstępnego zapoznania się z nawigacją na portalu.

Sekcja prezentuje informacje o zespole naukowców, których materiały są wykorzystywane w zasobie portalu. Zawiera również e-maile każdego z współautorów portalu.

Sekcja ta zawiera bazę danych całej literatury historycznej zawartej na stronie. Literatura jest podzielona na odrębne działy, takie jak genealogia, heraldyka i sfragistyka.

Sekcja ta będzie zawierać bazę danych wszystkich historycznych źródeł portalu, które można wykorzystać w badaniach. Zgodnie z tematami, źródła podzielono na osobne działy, takie jak genealogia, heraldyka i sfragistyka.

W tej sekcji istniej możliwość przejrzenia katalogu książek oraz nawiązania kontaktu w celu zakupienia interesującej literatury.

Sekcja zawiera opis zasad współpracy pomiędzy Instytutem oraz zainteresowanymi naukowcami, wydawcami i księgarniami.

W ramach tej sekcji umieszczony został artykuł wprowadzający „Warsztat genealogii”, w którym czytelnik może zapoznać się z genealogią jako jedną ze szczególnych dyscyplin historycznych.

Sekcja ta jest oparta na zasadzie alfabetu, który zawiera informacje o rodzajach drzew genealogicznych. Obecnie w fazie rozwoju.

W tej sekcji wymieniono całą literaturę i źródła historyczne potrzebne do studiowania genealogii.

W ramach tej sekcji umieszczony został artykuł wprowadzający „Warsztat heraldyczny”, w którym czytelnik może zapoznać się z heraldyką jako jedną ze szczególnych dyscyplin historycznych zajmujących się badaniem herbów.

Sekcja ta jest wykonana na zasadzie alfabetu, który zawiera informacje o herbach.

Sekcja ta zawiera listę całej literatury i źródeł historycznych niezbędnych do studiowania heraldyki. Elementy zaznaczone na czerwono można bezpłatnie przeglądać i pobierać.

W ramach tej sekcji umieszczony został artykuł wprowadzający „Warsztat sfragistyki”, w którym czytelnik może zapoznać się ze sfragistyką jako jedną ze specjalnych dyscyplin historycznych zajmujących się badaniem pieczęci.

Sekcja ta jest wykonana na zasadzie alfabetu, który zawiera informacje o pieczęciach.

Sekcja poświęcona unikalnemu katalogowi z wystawy „1000 lat pieczęci ukraińskiej”.


W tej sekcji wymieniono całą literaturę i źródła historyczne potrzebne do studiowania sfragistyki. Elementy zaznaczone na czerwono można bezpłatnie przeglądać i pobierać.

W tej sekcji można dowiedzieć się więcej o działaniach konserwatorskich i przeczytać przydatne informacje na temat restauracji i konserwacji antyków. Jednym z działań Instytutu jest renowacja starożytnej broni, odzieży i pieczęci.

W ramach tej sekcji został umieszczony obszerny artykuł „Muzeum Szeremietiewych”, informujący o historii i działalności Muzeum, którego jednym z projektów jest Instytut.

Sekcja obejmuje comiesięczne seminaria naukowe organizowane przez Instytut.

Sekcja ta jest poświęcona międzynarodowej konferencji sfragistycznej. Można w niej dokładniej zapoznać się z programami i materiałami konferencji, które już się odbyły.

Sekcja ta zawiera informacje o wystawach i prezentacjach zorganizowanymi przez Instytut.

Sekcja zawiera informacje o materiałach z portalu, które posłużą do tworzenia artykułów w Wikipedii.


Opracowanie: Mariusz Kopniak

Źródło: https://sigillum.com.ua

error: Content is protected !!