Pieczęcie pozostałe (w tym judaiki)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ŁATYCZÓW
Spółdzielcze Towarzystwo Przemysłowo – Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 97 mm
7b 91,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła

9b w górnym półotoku: ЛЯТИЧІВСЬКЕ ПРОМИСЛ (енно). КРЕД (итовые). КООП (еративное). Т (оварищест) – ВО
w polu: КУСТАР // ק ו ס ט א ר
w dolnym półotoku: ל ע ט י ט ש ע ז ו ע ר ג ע ו ו ע ר ב – ר ק ע ר י ט ג ע ו ע ה ש א ב ט

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!