Nowe obiekty (kwiecień 2022)


    W kwietniu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia siedemnastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWA
Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii WP
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 12 mm
7b 6 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: B (ielawskie). Z (akłady). P (rzemysłu). B (awełnianego). IM (ienia). II ARMII W (ojska) P (olskiego)
w półotoku dolnym: * * *
w polu: W // BIELAWIE // 2

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Bielbaw

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
3a cyna
3b drewno
4 okrągła 33,5 cm, z elementami wykraczającymi o 7 mm poza obrys zewnętrzny pola legendy
5 wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie prostokątna 36 x 41 mm
7a 23 mm
7b 18 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: BRATNIA POMOC STUDENTÓW UNIW (ersytetu). JAG (iellońskiego).
w polu: B (ratnia) / P (omoc) / S (tudentów) U (niwersytetu) . J (agiellońskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem, na tarczy orzeł zbliżony do godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., poza tarczą skrzyżowane berła Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykraczające głowicą oraz dolną częścią uchwytu poza obrzeżenie legendy. Pomiędzy trzonami bereł litery. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 20 kwietnia 1929 r. (zgodnie ze zmianą wprowadzoną 15 lutego 1929 roku do statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego) została zmieniona nazwa stowarzyszenia z Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MORAWICA
Kościół pw. św. Bartłomieja
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 38 x 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93,5 mm
7b 87,5 mm, w tym skuwka 22 mm (Ø 25 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILL (um): ECCLE (siae): MORAVICENSIS DECAN (atus): NOVIMONTIS
w polu: S (ancti) . BART (holomei).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na belce, postać św. Bartłomieja w powłóczystych szatach, trzymającego w prawej ręce miecz. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MORAWICA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: T(?)ILFREID
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 79,5 mm
7b 75,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + C (esarsko): K (rólewski): URZĘDNIK. STANU CYWILNEGO PARAFII MORAWICA

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KĘPNO
Komisja egzaminacyjna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej uszczerbionej gałce
7a 94 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 18 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KREIS PRUEFUNGS COMMISS (ion). D (er) SCHILDBERGER
w polu nad tarczą herbową: KREISES, pod tarczą herbową: ZU KEMPEN

10 W polu pieczęci herb Kępna (powiatu kępińskiego) – na tarczy barokowej na pagórku stojący łabędź z lekko uniesionym skrzydłem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: SANDOMIERZ 1

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 422 265, numer grawera 78, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Gazownia miejska
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 x 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 79,5 mm
7b 72 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 14 mm)
7c 7,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * GAZOWNIA MIEJSKA *
w półotoku dolnym: M. ST. WARSZAWY

10 W polu pieczęci pusta powierzchnia. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 42.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Lekarz sanitarny okręgu XVII
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZARZĄD MIEJSKI W M (ieście). ST (ołecznym) WARSZAWIE
w polu: Lekarz // SANITARNY // OKRĘGU // XVII

10 W polu napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 43.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Monopol Spirytusowy – Zakłady w Warszawie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak otwór do jego zamocowania
7a 14 mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * PAŃSTW (owy). MONOPOL SPIR (ytusowy).
w półotoku dolnym: ZAKŁADY W WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony.Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe .
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 19 201 oraz sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis MENNICA // PAŃSTWOWA (herb Kościesza i napis częściowo niewybite)

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 CZECHY
Kancelaria sklepu “Święty Krzyż” rodziny magnackiej Kotzisch
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 33 mm, w tym stopka 4 mm, cokół 18 mm, trzpień 11 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FREIHERRLICH KOTZISCHE
w polu: Heilig = // Kreutƶer // GESCHÄFTS = KANZLEI.

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HORGAU [NIEMCY]
Administrator majątku kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 26,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 64 mm
7b 60,5 mm, w tym stopka 16 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * VERWALT (er) : D (er) : KATH (olischen) : KIRCHEN=VERMÖGENS
w polu: HORGAU

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRÓLESTWO BELGII
1. Kompania Artylerii Pomocniczej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na uchwycie papierowa etykieta „1870 // artillerie // auxiliaire 1 re // C ie p. pale // 63”
7a 108,5 mm
7b 102,5 mm, w tym skuwka 15,5 mm (Ø 14,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * ARTILLERIE AUXILIAIRE * // 1 re COMP (agn) ie * PPALE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, skrzyżowane lufy armatnie, powyżej gorejący granat z sześcioma płomieniami, poniżej stos 6 kul armatnich (3:2:1). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRÓLESTWO BELGII
Rada Administracyjna 2. Pułku Ułanów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na uchwycie papierowa etykieta „184? // conseil d’admi // de 2 lancier // 35”
7a 116 mm
7b 109 mm, w tym skuwka 18,5 mm (Ø 16,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: 2 (deuxiè) ME REG (imen) T // DE LANCIERS // LE CONSEIL // D’ADMIN (istrati) ON

10 W polu pieczęci napis w czterech wierszach. Wokół napisu, po prawej półwieniec z liści dębu, po lewej półwieniec z liści laurowych. Oba półwieńce przewiązane poniżej wstęgą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NICEA [FRANCJA]
Jan Piotr Sola Biskup
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 49,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt przystosowany do zamocowania w prasce
7a 48,5 mm
7b 42,5 mm, w tym stopka 32 mm (u podstawy Ø 43 mm) oraz cokół 10,5 mm, stanowiący ze stopką jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: JOANNES PETRUS SOLA EPISCOPUS NICEN
w polu (na szarfie): IN SUI VICTORIA PAX

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; figuralnym (lilie) i perełkowym, na tarczy splecione dwie gałązki tworzące cyfrę 8, przewiązane na dole wstęgą. Powyżej korona o dziewięciu pałkach, w klejnocie krzyż trójlistny. Po prawej stornie tarczy infuła, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy szarfa z dewizą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie; ciągłe, wieńcowe, ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRUSY [NIEMCY]
378 Batalion Saperów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: C. FROELICH / MAINZ
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 104,5 mm
7b 94,5 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: + PIONIER – BATAILLON Nr. 378

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z mieczem i berłem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 378 Batalion Saperów wchodził w skład 78 Dywizji Rezerwowej Cesarstwa Niemieckiego. Szlak bojowy: II bitwa na Mazurach, ofensywa gorlicko-tarnowska, II bitwa nad Aisne, II bitwa nad Marną, bitwa pod Château-Thierry (1918).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZWAJCARIA
Vergill Pichler
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 64 mm
7b 62 mm, w tym stopka 9 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Vergill / Pichler

10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym biegnąca w lewo po pochyłym z lewa w skos stoku kozica. W polu drugim promieniste słońce ponad pochyłym w skos stokiem. W polu trzecim promieniste słońce ponad pochyłym z lewa w skos stokiem. W polu czwartym biegnąca po pochyłym w skos stoku kozica. Powyżej uszczerbiony hełm z labrami i pojedynczym strusim piórem opadającym w lewo. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 VENETO [WŁOCHY]
Komisariat Papieski
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 101 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + COMMISSARIATO PONTIFICIO NEL VENETO

10 W polu pieczęci tarcza czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i czwartym ukoronowany wspięty lew z rozdwojonym ogonem, w polu drugim i trzecim dwa pasy w skos. Powyżej tiara ze wstęgami. Za tarczą skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!