Spis treści / Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych


Edward Skibiński, Sfragistyka Polski ludowej…………………………………………………………………………………………………………… 7

Rafał Kościański, Na marginesie opisu i krytyki stempli oraz odcisków pieczętnych
z okresu Polski ludowej………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15

Paweł Stróżyk, Stan, potrzeby i możliwości badań nad pieczęciami polskimi z XIX i XX wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem pieczęci z lat 1939-I989………………………………………………………………………………….. 23

Studia, komunikaty, materiały

Szymon Bauman, Dokument w sprawie funkcjonowania pieczęci Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych
z 1947 roku. (Komunikat)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
47

Anna Chmielewska-Metka, Łukasz Przybyłka, Pieczęcie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
w Turku w latach 1969- 1990…………………………………………………………………………………………………………………………………….
55

Paulina Chrząszcz, Typariusze Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w zbiorach
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu………………………………………………………………………………..
71

Tomasz Cieślak, Zbiór pieczęci z Festiwali Muzyków Rockowych i Muzyki Rockowej
w Jarocinie w latach 1980-1989…………………………………………………………………………………………………………………………….
101

Janusz Giersz, Mennica Państwowa sprawdzony i zaufany wytwórca pieczęci urzędowych
w Polsce ludowej………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
127

Rafał Kościański, Polska Podziemna Armia Narodowa w powiecie kościańskim 1946-1947.
Wykorzystanie pieczęci do uwiarygodnienia działalności konspira
cyjnej rzekomej organizacji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145

Leszek Koźmiński, Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów
z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej………………………………………………………………………………………………………….…….
161

Aleksandra Kuligowska, Próba systematyzacji pieczęci Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa
w Poznaniu (1948-1954). Na podstawie ksiąg ewi
dencji pieczęci z zasobu
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu……………………………………………………………………………………………..
167

Mariusz Naworski, Stemple Wojewódzkiego Urzędu Cenzury w Lesznie zachowane w zasobie
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu……………………………………………………………………………………………..
187

Katarzyna Okoniewska, Odciski pieczęci na dokumentacji medycznej naczelnego lekarza obozowego
i zbiór stempli pieczętnych w zasobie archiwum Muzeum
Stutthof
w Sztutowie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
205

Piotr Orzechowski, Pieczęcie w sprawozdaniach i raportach wybranych powiatowych
urzędów bezpieczeństwa publicznego województwa poznańskiego w latach 1945-1954…………………………. 219

Agata Wąsewicz-Madejek, Konspiracyjne fałszowanie pieczęci.
Przypadek 
Jana Brodzisza…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 233

|Zbigniew Wielgosz|, O korzyściach płynących z badania pieczęci szkolnych
z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. 
Przykład szkoły średniej z Kościana (komunikat)

do druku przygotowała Ewa Wielgosz-Skorupka……………………………………………………………………………………………. 275

Antoni Zieliński, Zbiory pieczęci (tłoków, stempli i odcisków) w zasobie Instytutu
Pamięci Narodowej.
Wybrane aspekty (komunikat)………………………………………………………………………………………….. 281

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 297

O Autorach……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 309

error: Content is protected !!