Niezwykły świat pieczęci / Relacja z wystawy/ Collegium Historicum / Uniwersytet Poznański


    W dniach od 24 kwietnia do 15 maja 2023 r. w Bibliotece Collegium Historicum Uniwersytetu Poznańskiego, zorganizowana została wystawa sfragistyczna prezentująca tłoki pieczętne ze zbiorów portalu Sigillarium.pl, w tym współpracujących z portalem kolekcjonerów. Łącznie wyeksponowano 96 tłoków pieczętnych. Opiekunem wystawy był prof. dr hab. Paweł Stróżyk. Pierwotnie zakładano, że wystawa będzie trwała do 9 maja, jednak ze względu na duże zainteresowanie ekspozycją, wystawę przedłużono do 15 maja.

    Zaprezentowane na wystawie tłoki pieczętne zostały podzielone na kilka grup. W pierwszej znalazły się tłoki pieczętne od końca XVIII w. do roku 1917, związane z Wielkopolską. Wśród nich znalazły się m.in. typariusze różnych urzędów, szkół, czy też formacji wojskowych działających na tym terenie, w tym Dowództwa Formacji Ćwiczebnych z Leszna oraz 20. Regimentu Artylerii z Poznania (zobacz il. 2 i 3). Kolejna grupa zawierała tłoki pieczętne związane z okresem Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz zaboru austriackiego (il.4-6). Wśród nich na uwagę zasługują: tłok Komisji Ekonomicznej Departamentu Poznańskiego oraz Kasy opłat sądowych z Kalisza – działających w okresie Księstwa Warszawskiego. W ramach trzeciej grupy zaprezentowano tłoki z ziem polskich, dotyczące okresu 1917-1939 (il. 7-8), a w czwartej grupie zawarto tłoki z przedziału 1939 – 1989 (il. 9). Oddzielną grupę stanowiły tłoki cechowe, wśród których warto wymienić np. tłok gospody szewczykowskiej z Płocka, a także tłok cechu łącznego z Rzeszowa (il. 10). Aranżację wystawy oraz zawartość poszczególnych gablot, w tym wybrane tłoki pieczętne, prezentują załączone fotografie.

    Serdecznie dziękujemy władzom dziekańskim Collegium Historicum UAM w Poznaniu, kierownictwu Biblioteki, a także prof. dr. hab. Pawłowi Stróżykowi za przychylność i pomoc przy organizacji oraz w trakcie trwania wystawy.

Il. 1. Ekspozycja tłoków pieczętnych, Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu,
fot. M. Kopniak

Il. 2. Zbiór tłoków pieczętnych z Wielkopolski, Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 3. Fragment zbioru tłoków pieczętnych z Wielkopolski, Biblioteka Collegium Historicum UAM
w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 4. Zbiór tłoków pieczętnych z okresu Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz zaboru austriackiego, Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 5. Fragment zbioru tłoków pieczętnych z okresu Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego, Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 6. Fragment zbioru tłoków pieczętnych z okresu Królestwa Polskiego i zaboru austriackiego (odcisk lakowy pieczęci Uniwersytetu Jagiellońskiego), Biblioteka Collegium Historicum UAM
w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 7. Zbiór tłoków pieczętnych z ziem polskich (1917-1939), Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 8. Fragment zbioru tłoków pieczętnych z ziem polskich (1917-1939), Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 9. Zbiór tłoków pieczętnych z ziem polskich (1939-1989), Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 10. Fragment zbioru cechowych tłoków pieczętnych, Biblioteka Collegium Historicum UAM
w Poznaniu, fot. M. Kopniak

Il. 11. Plakat prezentowany na wystawie, informujący o portalu Sigillarium.pl, Biblioteka Collegium Historicum UAM w Poznaniu, fot. M. Kopniak

error: Content is protected !!